Norskdansk-høgnorsk ordlista

Frå Mållekken
Versjonen frå 22. februar 2024 kl. 18:10 av Vasseng (Ordskifte | tilskot) (→‎F)
Hopp til navigering Hopp til søk

Norskdanske ord med høgnorsk uttyding. Ord av latinskt, græskt og engelskt upphav osb., internasjonale lånord dei kallar, finn du i ei eigi uppnorskingsordlista.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A

 • aber vanske, vande, bry, hinder, hindring, mein, skade, motkast, hake ha
 • abbor åbor(re), tryta
 • abild apal(d)
 • ablegøyer løgje, skjemt, gaman
 • adamseple barkeknut, barkekyle
 • adferd framferd, åtferd
 • adferdsforstyrrelse
 • adgang åtgang / -gjenge, tilgang / -gjenge; høve, løyve, lov, samtykke, åtleid
 • adgangskort inngangskort
 • adlyde lyda, lita
 • adkomst åtkjøme, åtkoma
 • adressere a– et problem taka tak i ei sak
 • adskille skilja (åt)
 • adskillelse (åt)skilnad
 • adskilt åtskild, (predikat) skilder åt
 • adspredelse trøysemd, trøyskap, (tid)trøyte
 • advare åtvara
 • advarsel åtvaring, varsel, refs, skrapa
 • aftenbønn kveldsbøn
 • aftenrøde kveldsròde
 • aftne kvelda, kveldast
 • I. aksel oksl, herd
 • II. aksel aksul, aksling, (hjul)ås
 • aksjeselskap in lutlag in
 • akte etla, emna, tenkja; ansa, ensa (på), vyrda
 • aktelse vyrdnad, age, umdøme
 • aktpågiven(de) aktsam, varsam, nøgjen, årvaken, samvitsfull*aktpågivenhet aktsemd, varsemd
 • aktsom aktsam; varsam
 • aktsomhet aktsemd; varsemd
 • aktverdig aktande, vyrdande, skila
 • albue olboge
 • aldeles heilt, radt, reint
 • aldrende aldrug, tilkomen
 • alen aln
 • alene åleine, einsaman, eismal(l); einast
 • alkoholholdig alkoholkjend
 • allehånde adj allslags
 • allerede alt, longo
 • allesteds allstad, alle stader
 • allfarvei ålmannveg
 • allikevel like vel, endå, lel
 • allmenn ålmenn
 • allmennhet ålmenta
 • allminnelig daglegdags, utbreidd, ålmenn, vanleg. i sin a- til vanleg, jamnast, i det store og det hele
 • allminnelighet i sin a- til vanleg, jamnast, i det store og det heile
 • allmisse sælegåva, olmosa
 • allmue ålmuge, folk
 • alltid stødt, jamt
 • altan utsval
 • altetende ålæt, åleten, urugg
 • altså soleîs/-leides, difor, fylgjeleg
 • alvor ålvor(a) ta på alvor taka ålvorleg
 • alvorlig ålvorsam
 • an det går an det lèt seg gjera det kommer an på det spyrst, det stend på, det skil seg
 • anbefale råda til, telja til; stydja; gjeva lovord
 • anbefalelsesverdig tilrådeleg
 • anbefaling lovord, godord; tilråding, rådsegn, studnad
 • anbefalingsbrev fyremælingsbrev
 • anbetro fortru
 • anbringe (-brakte) setja, leggja, føra (til), gjera (ut)av
 • anbringelse ha
 • anbud tilbod, konkurranseutsetjing; tilbod (utan tinging), tilbodsbrev (jur.) innhente a- beda um tilbod
 • anbudsbetingelse tilbodsvilkòr (grunnlag?)
 • anbudsfrist tilbodsfrest
 • anbudsgiver tilbodsgjevar
 • anbudsinnbydelse
 • anbudskonkurranse
 • anbyder tilbjodar
 • andakt ha gåe vise andakt ansa, gå; bønestund
 • andaktsbok bønebok
 • andektig gaumsam, høgtidsam
 • andel lùt, part, del
 • andelsbedrift lùtdrift, -bruk
 • andelsdrift lùtdrift, -bruk, lùtabruking, drift/bruk til lùta(r)
 • andpusten andblæst, andmod, andelokken, andsloppen
 • andra søkja
 • andragende søknad
 • andrik stegg
 • ane (te). merka, kjenna (på seg), varast, det sviv meg, ber(st) fyre meg, jeg a-r ikke eg veit ikkje
 • anelse ha fyresviv, hugbod
 • aner pl. forfeder
 • anerkjenne godkjenna, godtaka, hylla
 • anerkjennelse godkjenning (- av en ny stat godkjenning av ein ny stat); hylling; ros, heider
 • anfall åtak, rid
 • anfalle taka på
 • anfekte (et) røyna, søkja på
 • anfektelse ha ev, tvil(stanke), samvitsagg
 • anføre (te) leida
 • anfører (her)førar, hovding OV
 • anførsel merknad; herming, hermeteikn
 • anførselstegn hermeteikn
 • angbrystig tungblæst, tungbrjosta, tungpustande
 • angi (-ga) nemna; segja frå, s. til, melda
 • angiveri in tysting
 • angivelig etter det dei segjer, det segjest at
 • angrep åtak
 • angrepskrig åtakskrig
 • angripe (-grep) taka på, søkja på, røyna
 • angriper ha åtakar
 • angst ha angest, sut, otte, rædsla, hugverk
 • angå (-gikk) koma ved, røra ved, gjelda. hva meg -r for min part, for meg
 • angående når det gjeld, um
 • anhang åheng, vedheng; tillegg
 • anheng
 • anholde (-holdt) setja fast, gripa; bidja
 • ankel ha okla in, okleled, -lìd
 • anker in akker, anker, ankar; dregg
 • anklage saka, skulda
 • anklage ha klaga, klagemål, skulding
 • anklager klagar
 • ankomme koma til, koma fram, gjesta de besøkende ankom i rett tid gjestene kom fram i rett tid / toget har ankommet toget er kome, framme / skipet ankom Oslo skipet kom til Oslo
 • ankomst ha tilkoma, framkoma
 • anledning høve, tilføre, grunn
 • anlegg givnad; bygg
 • anleggsvirksomhet byggjeverksemd, byggjing, graving
 • anlegge byggja, grunnleggja; spara a- skjegg spara til skjegg
 • anlegger
 • anleggsmaskin byggmaskin
 • anliggende in sak, ærend, målemne
 • anløp landing, stopp, stogg
 • anløpe (-løp) koma (fara osb.) innum, stogga i, ved, gjesta; avherda
 • anløpssted in stoppestad, støde
 • anmarsj være i anmarsj = vera i kjømdi
 • anmasse (seg) leggja under seg
 • anmasselse ha ovmod
 • anmassende ovmodig
 • anmelde (te) melda (t.d. til politiet el. ei bok)
 • anmeldelse ha (politi)melding; bokmelding
 • anmerke merkja
 • anmerkning merknad
 • anmode beda, spyrja
 • anmodning fyrespurnad
 • annamme (et) taka i mot
 • annerledes onnorleîs/-leides
 • annonse lysing
 • anordne skipa til
 • anordning ha tilskipnad
 • anprise (te) råda til
 • anretning ha tilreiding
 • anrette valda; laga til, leggja upp, duka, bera fram
 • anrop in (til)rop; (upp)ringjing
 • anrope (te) ropa til, kalla på; ringja (upp)
 • ansats
 • ansatt tilsett, medarbeidar
 • anse (-så) rekna, vyrda, mæta ansett vel vyrd, meten, mætt
 • anseelig
 • anseelse ha vyrdnad, umdøme
 • ansette (-satte) setja inn, til
 • ansettelse tilsetjing
 • ansiennitet tenestalder
 • ansig
 • ansikt in andlit, åsyn (åsjon), syn, grène; augo; (skjemt) fleis, tryne, talskiva, blèse
 • ansiktstrekk in andlitsdrag
 • anskaffe (et) få til vegar, syta til, råda seg til, åhenda
 • anskaffelse ha kjøp, innkjøp, inntak, åhending (mots. avhending)
 • anskrevet
 • anskuelig (å)skodande
 • anskueliggjøre
 • anskuelse ha syn, tokke
 • anslag in åtak; råd, etling
 • anslagsvis um lag
 • anspenne
 • anspore (et) eggja, støra
 • anstalt ha heim, institusjon
 • anstand
 • anstendig sømeleg
 • anstendighet sømd
 • anstifte (et) valda
 • anstifter valdar
 • anstille (te) skapa til, laga
 • anstrenge – seg nøyta seg
 • anstrengelse krafttak, slit, strev
 • anstrengende slitsam, mødesam
 • anstrengt
 • anstrøk svip, dåm
 • anstøt harm
 • anstøtelig usømeleg, støytande
 • ansvar andsvar
 • ansvarlig andsvarleg
 • ansvarlighet andsvar, varsemd vise ansvarlighet visa andsvar; andsvarsskyldnad (jur.)
 • ansvarlighetslov andsvarsskyldnadlov
 • ansøke søkja
 • ansøkning søknad
 • ansøker søkjar
 • anta(ge) (-tok) gissa, gjeta på; setja fyre; taka inn, taka god nog
 • antagelig truleg, likleg
 • antagelse ha gissing; fyresetnad; godtaking
 • antall in tal, talet på, mengd antallet besøkende gjestene tel, talet på gjester / hva er antallet besøkende? kor mange gjester er det?
 • antaste klå på
 • antegnelse merknad
 • antenne tenda, kveikja
 • antennelse tending
 • antyde (et) ymta um, impra på, nemna; tyda på, leida til, slå frampå um
 • antydning ymt, litt av; ikkje bindande utsegn; byrjing, teikn (til)
 • anvende nytta, bruka – anvendt vitenskap bruksvitskap
 • anvendelig nytteleg, brukeleg
 • anvendelighet nyttelegdom
 • anvendelse nytta, bruk
 • anvendelsesområde brukskrins, bruksumkverve
 • anvise visa (til), syna
 • anvisning tilvising
 • arbeidsdeling arbeidsskifte, -skifting, -byte, -byting
 • arbeidsdyktig arbeidsfør
 • arbeidsfordeling
 • arbeidsledig arbeidslaus
 • arbeidsledighetstrygd dagpengar
 • arbeidsløshet arbeidsløysa
 • arbeidsom trottug, arbeidsam
 • arbeidsomhet arbeidstrott
 • arbeidstillatelse arbeidsløyve
 • armod in vesaldom
 • arilds tid aralds tid, alders tid
 • arne ha åre, gruva
 • arr in ær
 • arrdannelse ærsetjing
 • arrig arg, illsinna
 • arrighet illska, illsinne
 • artig artig (morosam); ærug (avaldra tyd.)
 • arv ha arv ha, erve in
 • arve (et) erva, få i arv
 • arvelig erveleg
 • arvestoff in erveto
 • arvesynd ha ervesynd
 • arve erva – arvestoff erveto
 • aske ha oska
 • assortert i el. med rikt utval
 • attrå ha trå, tilhug
 • automatsikring
 • avbarke berkja, avberkja
 • avbestille avtinga, stogga
 • avbestilling avtinging
 • avbetale svara ned på
 • avbetaling avdrag
 • avbetalingsbetingelser avdragsvilkor
 • avbikt fyrebøn
 • avbilding
 • avbud atterbod
 • avbryte brjota av
 • avdeling deild
 • avdød avliden, dåen
 • avfall bos, sopa, avsop, slark, ravl; lauvfall
 • avfatte skriva, setja upp, stila
 • avfinne (seg) greida seg med
 • avfeldig sliten, kruksen, utlivd
 • avgang avgang (t.d. um båt); avferd (daude)
 • avgjøre gjera av
 • avgjørelse avgjerd
 • avgrunn ovdjup, botnarløysa
 • avhandling utgreiding, uppgåva
 • avhenge av standa på – det avhenger av det skil seg, det spyrst, alt etter, retta seg etter, lita på
 • avhengig bunden, usjølvstendig, underkomen. vere - av sjå ovan
 • avhengighetStå i avhengighet til noen Vera bunden av einkvan
 • avhengighetsforhold ufri stoda. Stå i - til stå i ufri stoda til
 • avhjelpeavhjelpende tiltak hjelperåd
 • avhold fråhald
 • avholde halda seg frå, lata vera; halda (møte), setja i gang, stella til, skipa til; ganga fyre seg; halda att, halda av
 • avholdenhet fråhald
 • avholdt vel umtykt
 • avkastning avdrått
 • avkok sod
 • avkom avkjøme
 • avkrefte veikja; avsanna
 • avlegge sverja, gjera (eid); gjeva, leggja fram (rapport); bera fram (vitnemål); koma på (innstig), gjesta, stikka innum; taka (prøva); leggja av, venja seg av med (uvanen)
 • avleggs gamaldags, avaldra, komen or bruk
 • avlevere gjeva, levera (frå seg)
 • avlukke kot
 • avlyd ljodsprang
 • avløp utlaup, avlaup
 • avmakt ørmekt ho, maktløysa
 • avmagres magrast, skrinnast
 • avmektig maktlaus
 • avmålt avmælt
 • avpasse avmåta
 • avreise avreis, avferd
 • avriss avrìt
 • avrunde runda av
 • avsats avset
 • avsender sendar
 • avsetning avsetnad
 • avsette setja av; selja
 • avsindig galen, rasande, vitlaus
 • avskaffe skipa av, taka burt, fjerna, verta kvitt, rydja ut, rydja or vegen, kasta
 • avskjed avskil (frå eit embætte el. tenesta); velfar (når ein skilst) in Ta avskjed segja far vel
 • avskjedige gjeva avskil, segja upp
 • avskrekke skræma
 • avskrekkende avskræmeleg
 • avskum avrak
 • avsky 1. n stygg, ufysa, illtokke 2. v styggjast, vemjast (ved)
 • avskyelig avstyggjeleg, fæl(sleg), fråstøytande
 • avskygning avbrigde, avbrøyte, sida (av saki)
 • avslutte enda
 • avsmak mothug
 • avsnitt avskurd, bolk
 • avsondre skilja frå, sundra frå; skilja ut, sundra ut
 • avsperre stengja
 • avstand fråstand, veglengd
 • avsted stad, av garde
 • avstedkomme valda, føra til, vera årsak til, koma å leid
 • avstemme måta (til/etter/i hop), stilla (), laga (), skipa (), setja i lag
 • avstemming røysting, val; (til)-måting osb.
 • avstikkende avbragsleg, utorkjend, utorskild, sermerkt
 • avstraffelse refsing, straffing
 • avstumpe nuva, styva
 • avstøpning avstøyping
 • avstå halda seg frå; avhenda
 • avståelese avhending
 • avta taka av; minka
 • avveie vega mot, måta til
 • avveksling (um)skifte, (um)byte, brigde
 • avvenne venja av
 • avverge hindra
 • avveksla skifta, byta
 • avvikelse avvik
 • avvikle avskipa

B

 • badstue badstova
 • bagler begling
 • bakeri in (verkstad) bakste(r)hus; (utsalsstad) bakarstova ho, bakarbud ho
 • bakglatt attgletten
 • bakhånd i b- i bakhand/atterhand, til vara
 • bakkelse bakverk
 • bakkenbart kjakeskjegg
 • baklengs attlenges, baklenges
 • bakst bakster
 • bakstavn bakstamn
 • baktale slarva um, baktala
 • baktalelse lygje ho og in
 • baktalersk baktalande
 • bakover attyver, bakyver
 • bakvendt rangsnudd, bakvend
 • ballast barlast
 • ballbesittelse ballhald
 • bange rædd
 • bankavstemming
 • bar adj berr. Gå med rumpa bar Ganga berrumpa, visa rumpa
 • -bar suff. -ande, -leg, som kan + inf. pass.
 • barbeint berrføtt
 • bare adv berre
 • bark bork
 • barmhjertig miskunnsam
 • barmhjertighet miskunn
 • barndomsforelskelse
 • barnebidrag fostringstilskot
 • barnehave barnehage, dagheim
 • barneombud
 • barnestemme barnemål
 • barsel (lag) barnsøl
 • barselseng barnseng
 • bauta bautastein
 • bearbeide emna til, laga til, ervida på/med/til/um, vøla um
 • bearbeidelse tilemning osb.
 • bebo bu på/i
 • bebodd busett, folkesett, som folk bur i, med folk i/på
 • beboelig ibuande, påbuande, folkverande. Huset var ikke beboelig Huset var ikkje buande i
 • beboelse busetnad, buing. til b. til å bu i
 • beboelseshus stovehus, setehus
 • beboer ibuar, hus-, hybelbuar
 • bebreide lasta, klandra. illa, brigsla
 • bebreidelse lastord, klander, illord
 • bebude boda, varsla
 • bebygge byggja (på)
 • bebyggelse busetnad, byggjing; bygd, grend, bøle
 • bebyrde tyngja, leggja byrd på
 • bedage stilna, spakna
 • bedaget gamal, til års
 • bedageleg makeleg, roleg, treg, seinvoren, taugleg
 • bed (blome)seng, reit ho
 • bedekke setja/stella på bordet, tekkja; para med –
 • bedekning
 • bedervet skjemd
 • bedra svika, dåra, lura, snyta
 • bedrag svik, fals; synsbedrag synkverving
 • bedrager snytar, skalk
 • bedrageri snyting, fals, skalkeferd
 • bedragersk sviksam
 • I. bedre v betra, bøta
 • II. bedre adj betre, likare. en b- middag ein god middag
 • bedres v besna, batna
 • bedrestillet velhalden
 • bedring betring ho
 • bedrive gjera, halda på med
 • bedrift verksemd, tiltak; bragd, gjerning, (stor)verk, karstykke; verk, bruk, drift; yrke, liveveg
 • bedriftsråd
 • bedrøve gjera sorg, gjera vondt
 • bedrøvelig sutleg, syrgjeleg
 • bedrøvelse ha sut ha, sorg ho
 • bedrøvet (som er) leid seg
 • bedrøvelig sorgal, sorgsam
 • bedrøvelse sut, sorg
 • bedyre segja for visst
 • bedømme døma (um), verdsetja
 • bedømmelse dom, domdage, (um)døming
 • bedøve døyva; lindra; svæva
 • bedøvelse døyving, døyveråd
 • bedåre dåra, hugtaka
 • beedige v eidfesta, stadfesta med eid, gjera eiden for osb.
 • befale (te) bjoda, setja til noko. b- over styra, råda yver
 • befal førarskap
 • befalingsmann styresmann, hovding
 • befare (te) synfara, sjå yver, igjenom, fara yver, igjenom
 • befaring synfaring; yverfaring
 • befatning ha b- med hava med å gjera
 • befatte (seg) (et) fåst med, hava med
 • befenge (te) fengja, fylla (med)
 • befengt fengd, full med
 • beferdet (folke)faren, folksam, med ferdsla
 • befeste (et) (borg)festa, styrkja, stadfesta, grunnfesta
 • befestning festningsverk
 • befinne (seg) vera, halda til, upphalde seg; liva, trivast
 • befinnende
 • befippelse
 • befippet ovandotten
 • beflitte (seg) stræva, vera trottug, leggja vinn på
 • befolke folksetja, folka, byggja
 • befolkning folk; folketal; folkesetnad
 • befolkningstetthet folketettleik
 • befolkningsvekst folkeauke
 • befordre (et) fremja, føra (fram), flytja, senda, skyssa, forda; flytja fram (i embætte). videreb- senda fram
 • befordring førsla, sending, skyss videreb. framsending
 • befordringsmiddel farkost, skyss
 • befrakte frakta
 • befri frigjera, løysa, fria, frelsa
 • befrielse frigjering; lette ha
 • befrielseskrig frigjeringskrig, fridomskrig
 • befrier frigjerar, frelsar
 • befrukte (et) fræva, frø, tidga; kveikja
 • befruktning fræving, frøing
 • befrykte (et) ottast, fæla fyre
 • befukte (et) væta, råka
 • beføle (te) kjenna på, taka i
 • beføye (et) hava rett og grunn til
 • beføyelse ha grunn, åtkoma, rett; heimild (heimgjeld)
 • beføyet velgrunna. være b. til hava rett, grunn til; heimilt (heimgjeldt)
 • begavelse givnad, gåvor
 • begavet gåverik. b. med som hev fenge, som er budd med
 • begegne (et) møtast med, taka imot
 • begeistre gjera uppglødd, gløda, elda upp, gjeva mod
 • begeistret uppglødd; eldhuga; fegen
 • begeistring ha eldhug ha, uppgløding ho, fagnad ha
 • beger bìkar, staup
 • begi (seg) gjeva seg på, hava seg ut, fara; henda
 • begivenhet ha hending, (stor)hende in, tilburd ho
 • begjær trå, gir, lystnad
 • begjære krevja; trå etter
 • begjæring (retts)krav
 • begjærlig glupsk, med liv og sål
 • beglo v kopa, glo på
 • begrave gravleggja, jorda, grava ned
 • begravelse ha gravferd, jordferd, likferd ho
 • begravelsessted gravstad
 • begredelig grøteleg
 • begrense (et) stengja av, setja ned, setja lågare; liggja attmed
 • begrenset nedsett, låg(are)
 • begrensning avgrensing. kjenne sin b- vit kva ein kann og ikkje kann
 • begrep in umgrip in, fating ho ha - om hava vit på
 • begripe (begrep) fata, skyn((j)a
 • begripelighet
 • begripelse næme; vit, skyne. over enhver b- meir en nokon kann skyna
 • begrepsmessig umgripsleg
 • begrodd (yver)grodd
 • begrunne grunngjeva
 • begrunnelse grunngjeving
 • begråte gråta for
 • begunstige (et) hylla, stydja, hjelpa, letta; draga fram(um); gjeva fyremun
 • begunstigelse fyremun, serrett
 • begunstiget framhjelpt. b- av heppen å hava
 • begynne byrja, taka til, opna, gjera fyrst
 • begynnelse byrjing; fyrstning, upphav (I upphav var ordet 1. Jon). Upphavet til alt vondt
 • begynnelsesgrunner fyrstegrunnar (filo.)
 • begå gjera
 • behag gleda, liking ho, lyst ha
 • behage gledja, tekkjast, fegna, hugfalla; lika
 • behagelig god, tekkjeleg, hugleg
 • behandle handsama, gjera ved (ein reidskap, eit emne); fyrebu, hava fyre (ei sak); fara med behandle dårlig fara ille med; gjeva helsehjelp (jf. fyrstehjelp), gjera åt, gjeva terapi
 • behandling handsaming, vedgjerd (av ein reidskap, eit emne); fyrebuing, fyrehaving (av ei sak); medferd; helsehjelp, åtgjerd, (helse)stell, terapi få behandling for sykdommen få helsehjelp for sjukdomen / antiviral behandling av syke antiviral helsehjelp til sjuke, antivirale åtgjerder for sjuke. behandling av syke helsehjelp til sjuke. radonbehandling av sykdomen radonåtgjerder mot sjukdomen
 • behendig hag, hendug; gløgg, sløg
 • beherske meistra, kunna, tøyma, temja; råda yver, med, styra - seg styra seg, tyrma seg
 • beherskelse ro, sjølvstyr
 • behjelpelig vera til hjelp, tilhjelpande
 • behjertet hjarta
 • behold i (god) - uskadd, halden
 • beholde halda på, taka vara på, få
 • beholder kjer,kjerald, være, tank; rom, ilåt
 • beholdning samn
 • behornet s. hornet(e)
 • behorning hornskap (n. "Hornenes Skikkelse" (Aasen)), hornsetnad, det å ver(t)a hyrnt
 • behov trong, torv, krav; bruk
 • behørig naudsynleg; tilhøyrande
 • behøve trenga, turva
 • beile (et) fria, bêla
 • bekike glana på
 • bekjempe strida mot, verka mot, halda nede
 • bekjempelse strid, motverking. fattigdoms- arbeid mot fatigdom/fatigdomsmotverking, skadedyr- skadedyrmotverking, -tilsyn
 • bekjempelsesmiddel motverkingsråd
 • bekjenne (te) ganga ved, kjennast ved; sanna (syndene sine)
 • bekjennelse vedkjenning
 • bekjent kjend, kunnig; kjenning
 • bekjentgjøre kunngjera, lysa
 • bekjentgjørelse kunngjering (serl. jur.), lysing, fråsegn
 • bekken mjødmagrind, hoftehola
 • beklage segja seg leid for; syta, tykkja synd i
 • beklager! leid for det!, orsak!
 • beklagelse trege; orsaking
 • bekledning ha klædnad ha, klædning ho, væde in
 • beklemme knyta
 • bekomme vel - vel unt
 • bekostning kostnad
 • bekrefte (et) styrkja, stadfesta -seg selv
 • bekreftelse stadfesting. stadige - på seg selv =
 • bekrige (et) strida mot
 • bekvem kvæm, god, høveleg, måta
 • bekvemme (seg til) få seg til, orka, umaka seg med
 • bekvemhet ha kvæmleik ha, tilhøve in
 • bekvemmelig' lettvinn, makleg
 • bekvemmelighet ha
 • bekvemmelighetsflagg in framandflagg in
 • bekymre uroa
 • bekymret uroleg, hugsjuk
 • bekymring uro, hugsott, idka, îr; umsut
 • bekymringsmelding (umsuts)varsling
 • belage bu seg på
 • belast
 • belaste (et) lessa på, farma; tyngja, freista, røyna, plåga
 • belastning tyngsla; påfreistnad
 • belegg lag; prov, vitnemål, ettervising, grunn(lag), kjelda, døme, vitneskja
 • belegge leggja (yver) tekkja; ettervisa ordet er ikke belagt i norrønt ordet er ikkje ettervist i norrønt
 • beleilig høveleg, lagleg
 • beleire kringsetja, umlægra
 • beleiring kringssetjing
 • belemre møda, bry
 • belest manglesen
 • beleven tekkjeleg
 • beliggende som ligg Huset er pent beliggende i … Huset ligg vænt til i …
 • beliggenhet ha lega ho, (til)lægje in
 • belte (liv)gjord, (liv)reim, belte, sele (i bil t.d.)
 • belyse byrta
 • belysning ljos kunstig ~ eldsljos, eldslyse; upplysing; ljossetjing
 • belæring ha utgreiding, utleggjing, leksa, remsa
 • belønne løna
 • belønning ha løn(ing) ho
 • beløp sum
 • beløpe (seg) stiga, koma upp i, til utgiftene -r seg til 1000 kr utlogone vert 1000 kr ihoplagt, utlogone kjem upp i 1000 kr osb.
 • belåne låna på
 • bemanne (et) manna, mannsetja, fullskipa
 • bemanning ha mannsetnad, mannskap
 • bemanningsbyrå
 • bemektige seg (et) leggja under seg, taka
 • bemerke (et) merka; segja noko
 • bemerkelse. s|verdig verd å merka, markande, bisneleg
 • bemerket sagt, nemnt, skrive, åtgådd
 • bemidlet (vel)halden, rådd
 • bemyndige (et) gjeva umbod, fullmakt, rett
 • benekte (et) neitta, segja nei til
 • benevne nemna, kalla
 • benevnelse nemne
 • benhinnebetennelse beinhinnebrùne, -brand
 • benytte nytta, bruka, nøyta
 • benyttelse bruk
 • benåde gjeva nåde
 • benådning nådemål
 • beordre (et) bjoda, gjeva påbod
 • beplante (et) setja med tre osb.
 • beramme (et) tidsetja, setja (til ei tid), lysa til
 • berammelse tidsetjing, tillysing
 • berede (et) reida (til), laga
 • beredt reidug, budd, tilreidd
 • beredskap tiltak, vernebuing
 • beredvillig buen, reidug
 • beregne (et) rekna ut, på
 • beregning utrekning
 • bereist vidfaren - person vidfaring
 • beretning ha forteljing, melding, framburd, fråsegn ho
 • berette fortelja
 • berettig rettkomen
 • berettigelse rett; grunn
 • berettiget rettkomen, retthavande være - til hava rett på
 • bergenser
 • bergensk
 • berike (et) rika, gjera rikare - seg rika seg
 • berikelse upprik(n)ing, vinning
 • beriktige (et) setja rett
 • beriktigelse retting
 • berme botnfall; botnskrap, herk, herkemuge
 • bero (dde) standa, vera; gjelda um. lige (et) roa, stilla
 • berope (seg) stydja seg, trøysta seg
 • beruselse rus, drukkenskap
 • beruset rusa, drukken
 • beryktet illgjeten
 • berømme (et) rosa
 • berømmelse ros ha, frægd ho
 • berømt (vid)kjend, vidgjeten, fræg
 • berøre røra (ved), snerta, røyva
 • berøring vedrøring
 • berøve (et) røva (de) (frå), taka frå
 • berøvelse ha rov
 • besatt fullsett, teken; galen, forgjord
 • bese (-så) skoda, sjå på
 • besegle segla, innsigla s. forsegle
 • beseire (et) sigra, vinna yver
 • besette mannsetja
 • besettelse mannsetjing
 • besetning mannsetnad
 • besifring
 • besikt(ig)e sjå, fara yver, synfara
 • besikt(ig)else ettersyn
 • besindigroleg, vitug, umtenkt
 • besindighet ha ro
 • besinne (seg) roa seg, taka til vitet
 • besinnelse ans og sans
 • besitte eiga, sitja med, råda/valda yver, hava osb.
 • besittelse eign, hava, -hav, åhav (t.d. åhav av narkotika), hald (t.d. ballhald)
 • besjele (et) liva upp, gjeva liv
 • besjeling ha
 • beskadige (et) skada
 • beskaffen skapt, laga
 • beskaffenhet lag, skap, skapnad, stand
 • beskatte skattleggja
 • beskikke (et) setja til noko
 • beskjed melding, bod
 • beskjeden smålåten, smånøgd, hogvar; liten
 • beskjedenhet ha smålæte
 • beskjeftige (et) halda i verk, arbeid
 • beskjeftigelse ha sysl in, sysla; yrke
 • beskjemme (et) skjemma, gjera skam
 • beskjerme (et) liva, verja
 • beskjære ganda, kvista
 • beskrive skildra, (ser)teikna, segja lag på, setja ord på
 • beskrivelse skildring, (ser)teikning
 • beskue (et) skoda, sjå vel
 • beskylde (te) skulda, sekta
 • beskyldning skulding
 • beskyte skjota på
 • beskytning skotgjeving
 • beskytteverja, verna, liva et b-t liv eit sutlaust liv / han b-r sin venn ?. beskyttelse vern, verja. beskytter verja
 • beslag umgjerd, skoning, skrå (skrær); kverrsetjing. beslaglegge kverrsetja
 • beslektet skyld, vardande til; nærskyld, koma ved
 • beslutte taka ved, gjera av
 • beslutning vedtak, avgjerd. beslutningsdyktig vedtaksfør
 • besluttsom (snar)rådug, rådsnar, rådhitten – besluttsomhet rådugskap
 • beslå slå, sko, spengja
 • besmitte fengja, smitta; skjemma
 • besmykke
 • besnakke
 • besnære fanga, lura, dåra
 • besove liggja med
 • bespise gjeva mat; metta
 • bespottelse spotting, spottord
 • best betst
 • bestand setnad, flokk
 • bestanddel grunndeild, lut
 • bestandig haldsam, stød(ug), varande, tolug
 • bestandsmål setnadsmål, flokkmål
 • bestefar godfar
 • bestemme gjera av, fastsetja, taka ved; styra, valda. bestemmelse avgjerd, fyresegn, fastsetjing
 • bestemt fast, rådd - yrkesbestemt yrkesvalde (valde av yrket, som yrket veld) – Nærmere bestemt. Nøgnare/grannare sagt. – Bestemt form Bundi form
 • bestemor godmor
 • bestemthet kjenne, binding (mål)
 • bestige kliva upp på
 • bestikk ambod, handbod
 • bestikke muta, gjeva mutor
 • bestikkelig mutande, -muta, fal - lettbestikkelig lettmuta
 • bestikkelse ha muta, muting
 • bestille tinga
 • bestilling ha tinging; embætte
 • bestride avsanna, neitta for
 • bestyrelse ha styre, styring, stjorn
 • bestyrer ha styrar, drivar
 • bestyrke (et) styrkja
 • bestyrkelse ha styrkjing
 • bestyrtet forstøkt
 • bestrebelse ha stræv
 • bestøve mjøla, fræva
 • bestå standa, greida, vera, finnast; hava (i seg), vera samansett av
 • bestående
 • besudle (et) sulka (til), skjemma
 • besvangre (et) barna
 • besvangrelse ved -n på barningstidi (Gjelsvik)
 • besvare svara på
 • besvarelse ha svar, motsvar, løysing
 • besverge (et) mana (fram)
 • besvergelse frammaning
 • besvime (te) svima av
 • besvimelse ha avsviming
 • besvogret inngift, verskyld
 • besvær in møda, stræv
 • besværlig mødesam
 • besvære møda - seg mødast
 • besynderlig sermerkt, underleg
 • besøk vitjing, gjesting, innstig, vist. besøke vitja, gjesta, stiga inn, koma innum
 • besørge syta for, sjå til
 • beta taka åt, av
 • betakke segja nei til, ikkje ynskja
 • betale svara, leggja, reida, greida, gjera upp, gjelda
 • betaling uppgjer, gjeld, svaring, reiding, greiding
 • betalingsformidling
 • betalinghenstilling
 • betalinginnstilling
 • betalingoppfordring
 • betalingsutsettelse
 • betegne nemna, (kjenne)merkja
 • betegnelse nemning, kjennemerke, namn
 • betenke tenkja grannsamt
  • betenkelig vågeleg, tvilsam
 • betenking memorandum, umsegn
  • betenkingstid umråd(ingstid)
 • betenksom atterhalden
 • betenkt umtenkt, atterhalden
  • betenkthet ev, tvil
 • betennelse brùne, brand. betent med brune, brunefengd
 • betimelig tidhøv, i rett tid, rettkomen
 • betinge fyresetja, vera på vilkòr. – betinget fyresett, på vilkòr, atterhalden, med atterhald. – betinget dom dom på vilkòr, vilkòrsett dom, vilkòrsdom. – yrkesbetinget yrkesvalde (valde av yrket, som yrket veld). **betingelse vilkòr, fyresetnad, skilord
 • betinging fyresetjing, vilkòrssetjing
 • betjene (te) tena - seg av nøyta, bruka
 • betjening mannskap, tilsyn, uppvarting, tenarlyd, tenesta
 • betjent tenestemann, dreng
 • betrakte (et) skoda, sjå vel; tenkja på
 • betrekke klæda, draga yver (yverdraga)
 • betro tru seg til
  • betroelse trunadsord
 • betrygge (et) tryggja
  • betryggende trygg, godt å vita
 • betvinge tvinga/leggja under seg; tøyma, aga
 • bety tyda, ha eitkvart/mykje å segja, innebera
  • betydelig munaleg, dugeleg, (ov)stor; viktug, som hev eitkvart/mykje å segja
  • betydning tyding; vekt. Dette har stor betyding Dette hev mykje å segja
 • beundre ovundra
  • beundrer ovundrar
  • beundring ovundring
   • beundringsverdig gjæv, bisneleg, rosverdig
 • bevandret kjend, røynd
 • bevare vara, taka vara på, verja, verna, berga, gøyma, var(a)veitsla, vardveita
  • bevaring vern, vare, var(a)-/vard|veitsla
 • bevege røra, flytja, røyva; driva
  • bevegelig rørleg
  • bevegelse rørsla, gang. Båten er i - båten er i gang
   • bevegelseshemmet
   • bevegelsesfrihet
 • beveggrunn grunn, tildriv
 • bevendt stell, tess
 • bever bjor
 • beverte gjeva, bjoda på mat og drykk
  • bevertning (mat og) stell
 • bevilge løyva
  • bevilgning løyving
 • bevilling løyve
 • bevinget vengd, vengja, fløygd
 • bevirke valda; åleîskoma/åleideskoma; vera skuld i; gjera; verka
 • bevis prov; merke
 • bevisbyrde provskyldnad
 • bevise prova
 • beviselig provande, vitne(s)fast
 • bevisforspillelse tap av prov
 • bevisførsel provføring
 • bevisst medviten, vitande; i vit
 • bevisstløs vitlaus, sanselaus, uvita, i uvit
 • bevissthet medvit, vit
 • bevisstgjøre gjera medviten
 • bevitne vitna um
 • bevitnelse vitning, vitnemål, rettkjenning
 • bevokte vakta (på)
 • bevæpne væpna
 • bevæpning væpning
 • bevågen godvilje
 • bibehold
 • bibeholde fasthalda, halda på
 • bibringe
 • bidra skjota til, gjera sitt (til), vera med og gjera, leggja til, hjelpa (til), stydja, løyva
 • bidrag tilskot, (til)hjelp, løyving, studnad
 • bidragsplikt
 • bifall samtykke
 • bifalle samtykkja, halda med, lika
 • bihensikt
 • bihule
 • biinntekt attåtinntekt, attåtinnkoma
 • bikube
 • bilag medskrift, vedlegg, fylgjeskrift
 • biland in
 • bilbelte
 • bilde bilæte
 • bildel
 • billed- bilæt-
 • billett (inngangs)setel
 • billig rimeleg
 • billige
 • billighetserstatning skynsvederlag
 • binne birna, bera
 • binyre nyrehatt, attåtnyra
 • binæring attåtnæring
 • bisetning undersetning
 • bisette
 • bisettelse bålferd, likferd
 • bismak keim, snev, svìp, drag
 • bismer bismar
 • bistand (umfram) hjelp, studnad, assistanse
 • bister morsk, ybben
 • bistå hjelpa, gå til handa
 • bitter beisk
 • bivirkning sideverknad
 • bjelle bjølla
 • blank klår, ljos, bjart, glimande, skinande, blank b-e våpen reine våpn
 • blant millom, (sjeldan: ibland, i bland med). Blant annet = millom anna. I væle (vælu) med: Blant andre han = han òg (au) i væle (vælu) med. Blant dem var en stor og sterk kar = Ein utav deim var ein stor og sterk kar
 • blende
 • blendverk glimverk in, synkverving
 • blest blåster, vind
 • bli verta; verta verande
 • blindhet blindskap, blinda
 • blivende komande. Den blivende legen Lækjaren, skal verta
 • blodsutgytelse blodspille
 • blodtørst blodgir
 • bloduttredelse blodlaupen, blodmelta, daudblod
 • blomkål
 • blomst blome, blom, blomster
 • blomstre bløma, blomstra
 • blond ljoshærd, -håra
 • blott berre, einast
 • blotte visa, flekkja, snøyda
 • blottet vera utan, vanta
 • blotting
 • blottstille nækja, berrleggja
 • bluferdig sømeleg, bljugsam
 • bluferdighet sømd, blygd
 • blunde blundra, syvja, dorma
 • blære blemma; bløra; blåsa
 • I. bløt blòt in, bløyting legge (hodet) i bløt leggja (hovudet) i blòt
 • II. bløt blaut; mjuk
 • bløtkokt blautkoka, halvsòden
 • blålig blåvoren, iblå
 • blår stry
 • bo bu
 • bod bud
 • bokhandel bokbud
 • bolig bustad. ta - i festa bu hjå
 • boltre (seg) velta (seg)
 • bone voksblenkja
 • bonevoks blenkjevoks (-vaks)
 • bopæl bustad
 • bort burt
 • bortfalle falla burt
 • bosetning busetnad
 • bosette busetja
 • bosted bustad
 • brakk (vatn) halvfersk, isalt
 • brann brand
 • brannvesen brandstell
 • brask brask og bram drust og dramb
 • braute
 • bred breid
 • bredde bard, breidd
 • bredskuldret herdebreid
 • bregne burkne
 • brekk brot, innbrot
 • brekke brjota; knekkja
 • brekkstang (med klo) kubein, klauv; (utan klo) pinsestong, staurstong, jarnstaur
 • brem rand
 • brems brims (fluga)
 • brenneri brenneverk
 • brett bræde, fjøl, skiva
 • brevveksling brevskifte, brevbyte
 • brille
 • bringe føra til, føra fram; taka med, henta – bringe en sak for domstolen taka ei sak for domstolen
 • briste bresta, slitna
 • bro bru; klopp
 • brokete
 • brokk sìg
 • brudd brot
 • brukbar brukande, nyttande
 • bruke bruka, nytta, nøyta
 • brunst brund
 • brusk brjosk
 • bryderi møda, bry
 • brygge bryggja
 • bryggeri bryggjehus, bryggjarhus, bryggjeverk
 • bryllup brudlaup, bryllaup
 • bryn brun
 • bryst brjost
 • brødmangel braudløysa, brød-
 • I. brødre (mt. av bror) brør
 • II. brødre (mt. av broder) brøder, brødrar
 • brøk brotne tal
 • brøle bura, gaula, ropa
 • bud bod
 • budsjettdisponeringsmyndighet
 • budskap bodskap
 • bue boge
 • bugne bogna, bøygja seg
 • bukke
 • bukse brok
 • bukt vik, våg
 • bunn botn
 • bunnfall botnfall, korg (serskilt um lyse)
 • bunnløs botn(ar)laus, endelaus
 • bunt bundel
 • butt kubben, nuv
 • bydel
 • byfogd byfut
 • byge skur, eling, flaga, bya
 • byll kaun
 • byrde ha byrd(e) ho
 • bytte byta
 • bær ber
 • bære bera
 • bøddel avrettar, rettar(mann)
 • bølge bylgja, båra
 • bølgegang sjø, sjøgang, båregang, bylgjegang
 • bønn bøn
 • bønne bauna
 • børste kost, kvost tannbørste tannk(v)ost
 • bøtte bytta
 • bøye bøygja, benda
 • bøyle bøygel
 • bånd band
 • båre bòr(a) (bår(a)), bere-~, berand-~

D

 • daddel ha last, lyte
 • dadle (et) lasta
 • daggry grålysing, dagrenning
 • dale (te) siga, ganga ned
 • dame drós, fru; kvende, kvinna, dama
 • damp ha eim
 • dampe (et) eima
 • dampskip eimskip
 • damplok eimlok
 • danne skipa; seda
 • dannelse ha skaping, skiping
 • dannet velseda
 • datter dotter
 • degn klokkar, kyrkjesongar, dekn
 • deilig ljuv, framifrå, stor-, ovfager, frid
 • deilighet fridd, fridleik
 • dekke tekkja, femna. d. på bordet setja på bordet
 • del deild, lùt
 • delaktig medverkande, medskuldig, vera med på
 • dele (te) deilda, kløyva, stykkja upp, skifta, byta; gjeva, etla (ut); hava same
 • delelager
 • delelig
 • delelighet
 • deling ha deilding
 • dels stykkjomtil, stundom
 • delstat (einskild)stat
 • delta (tok) vera med; tevla (a). – deltagelse frammøte – deltager ein som er med: alle deltagerne fikk … alle som var med, fekk …
 • delvis i sumt, stykkjomtil, i nokon mun
 • dempe døyva, stilla, roa, minska, veikja
 • demring
 • desslike dilikt
 • dessuaktet endå; like fullt
 • dessverre diverre, di verre
 • desto di, di meir
 • die søygja, suga, få brjost
 • dike greft, veita
 • dingle
 • disig dim, døkk, skoddut
 • dobbel dubbel, tvifeld
 • dobbelhet tvifelda
 • dog då, endå; men
 • dolk smalkniv, stingarkniv
 • domfellelse domfelling
 • domsavsigelse domsegjing
 • donkraft jekk
 • dorsk dauvleg, ukvik, utidig
 • doven lat, uidig
 • drabelig drjug, svær, storfengd
 • drage drake
 • drakt klædebunad, drøgje
 • dranker drikkar
 • drap dråp
 • dreie svarva; snu
 • dreiebenk svarvestol
 • drektig bær
 • drektighet tidn
 • driftig tiltøk, framtøk, tiltaksam, freisten, ute um seg
 • driftighet tiltak, framtak
 • drikk drykk
 • dristig vågal (dum-); djerv
 • dristighet vågnad (dumd-); djervskap
 • drue druva
 • dryppe drjupa
 • drysse drysja, strå, strøya
 • drøfte dryfta
 • drøy drjug
 • drøye drygja (i alle tyd.); draga ut (tidi), setja ut eitk., venta, bida
 • drøm draum
 • drøvtygge jorta
 • drøvtygger jortar(dyr)
 • duft ange
 • dukke dokka
 • dum ~, dumb sj.; fåvis, fåmen
 • dumdristig våen
 • dunkel døkk, dim, skum
 • dunst dåm, (vond) eim
 • dvele drygja, tøvra, dvelja (dvel – dvalde)
 • dyd dygd
 • dydig dygdig
 • dykkand kavand
 • dykke dukka, kava, kjevja (kjev – kavde)
 • dykker dukkar; kavfugl
 • dyktig dugande
 • dyktighet dugleik, tame
 • dybde djupn, dypt
 • dyp djup
 • dyrebeskyttelse dyrevern
 • dyrkbar dyrkande
 • I. dysse dys (fl dysjar)
 • II. dysse svæva, søva
 • dyst
 • døya ell. døy (døyr, do, hev dåe)
 • død daude (namnord), daud (lagord)
 • dødd ha dåen
 • dødelig daudeleg, døyeleg
 • dødelighet daudeleik, daudelegdom; døying, daude; døyingstal
 • dødning dauding, daudmann, nåe, draug
 • dødsdom daudedom
 • dødsfall daude, døying, nå(s)fall
 • dødsstraff daudestraff
 • dødssyk daudsjuk
 • dødsår daudeår
 • dødsårsak bane, banebeig, banemein, daudeorsak
 • døgn døger, døgn
 • dølge dylja, løyna
 • dølgsmål dulsmål, løynd
 • dømme døma – dømmekraft dømegåva
 • dømmende dømande d- myndighet domsmakt
 • døpe døypa
 • dør dør (-ỳ-), hurd
 • dørkarm dørkarm (døra-, dura-), duragått (-terskel)
 • døråpning dør, dørgap (døra-, dura-); dørhogg
 • døsig svevntung, syvjug
 • døsighet tyngsla, trøyttleik
 • døtre døtter
 • døv dauv
 • døvhet dauvskap
 • dåd (ei) dåd, gjerning
 • dåp daup
 • dåpsvann daupvatn (med tonem 2)
 • dårlig sjuk, dåleg; duglaus, låk

E

 • ebbe fjøra
 • ed eid
 • edsvoren eidsvoren
 • edder eiter
 • edderbyll eiterkvisa, eiterkaun, eiterbolde
 • edderbylldannelse væging
 • edderkopp kingel, kongro (kongurvåva (der våva tyder ei som vev)), vev(ar)kjerring
 • eddik edik
 • edelsten glim(e)stein
 • ederdun ærdun
 • ederfugl æd, ærfugl
 • edru ædrug
 • edruelig
 • egenandel
 • egenartet ser
 • egenhet serlag
 • egenkjærlig
 • egenmektig
 • egennavn sernamn
 • egennyttig
 • egenskap eigenskap, lag, hått
 • egentlig i grunnen, i røyndi, i grunn og botn; røynleg, upphavleg, sann, rett
 • egenvekt servekt
 • eggeplomme (eggje)gùle, eggjeblome, eggjeraude, eggjeploma
 • eggeskall eggjeskurn
 • eggehvite (eggje)kvite
 • egne eigna (taka i eiga); høva, søma, duga
 • egnet høveleg, tenleg, lagleg, dugleg
 • ei ei ei alene ikkje berre
 • eie eiga
 • eiegod
 • eiendel eignelut
 • eiendom eiga, eigedom
 • eiendommelig sermerkt
 • eierbeføyelse
 • einer eine
 • ekkel fæl, vemleg, ufjelg, atal
 • eksempel døme; fyredøme
 • ekte gifta seg med
 • ektefolk
 • ektefelle make
 • ektefødt
 • ektemann
 • ektepar hjon
 • ekteskap giftemål, giftarmål, hjonskap
 • ekteskapsløfte
 • elendig aumleg, skrøpeleg, stakkarsleg, vesal
 • elendighet elende, fatigdom, naud, stakkarsdom, vesaldom
 • elfenben filsbein
 • ellers elles
 • elskov elskhug
 • endelikt endelykt
 • endelse ending
 • endog endå, diheller
 • endre brigda, brøyta, venda
 • enebolig einbøle, einmannsbustad, hus for seg sjølv
 • ener eine
 • enes semjast
 • enfoldig einfeld
 • engang eingong
 • engstelig ottefull, uroleg
 • engstelse otte, uro, angest
 • enhet eining; einskap. enhetsskole = einskapskule
 • enhetlig einskapleg, usamansett
 • enhjørning einhyrning
 • enhver kvar, ein og kvar
 • enig samd, samtykt
 • enighet semja, samtykke
 • enke ekkja, enkja
 • enkel, enkelt einfeld, einskild, endefram, einka. enkel cappuccino einfeld cappuccino
 • enkeltmannsforetak einmannsfyretak
 • enkeltstående einstaka, einka
 • ensartet einkynd(t), av same slag
 • ensartethet einkynde in
 • ensfarget einlita
 • ensformig jamlik
 • ensidig einsida
 • ensom einsam, eismal
 • ensomhet ha einsemd ho, einvera ho
 • enstemmig samrøystes
 • enøyd einøygd, einsynt
 • eplemost eplesaft
 • erfare merka, røyna; læra
 • erfaren røynd, van(d), kunnig
 • erfaring røynsla; røyning (opplevelse)
 • erholde få, uppnå
 • erhverve vinna, råda seg til
 • erindre minnast, hugsa
 • erindring minne, minne
 • erkjenne sannkjenna; kanna
 • erkjennelse sannkjenning; kanning
 • erkjenning sannkjenning; kanning
 • erklære segja, lysa erklære krig lysa ufred, lysa strid
 • erklæring fråsegn legeerklæring helseattest, utsegn, meiningsutsegn, meining, ord, ordsending, bodsegn
 • erobringskrig landvinningskrig(/-strid)
 • erstatning vederlag; skadebot
 • erme erm ho
 • ernære føda
 • ernæring
 • erobre (land)vinna, (her)taka
 • erobring hertaking, landvinning
 • erstatte bøta (upp); avløysa; koma i staden for, setja i staden
 • erstatning vederlag, (skade)bot
 • erts
 • erverv yrke; feng
 • erverve vinna, få tak i, kaupa
 • ervervelse feng
 • eske øskja
 • etse brenna, svida; løysa upp
 • ettergi gjeva etter
 • etterhånden etter kvart
 • etterkomme fylgja, retta seg etter
 • etterlate lata etter, leiva
 • etterlatenskap leiva
 • etterligning likning, herming
 • ettermiddag eftan, aftan
 • etternøler
 • etterprøve
 • etterskudd etterskot
 • etterskuddsvis på etterskot
 • etterslekt etterkomarar
 • etterspørsel etterspurnad
 • etterstrebe leggja seg etter, sitja etter
 • etterretning vitring, njosning, nysn. ta til - taka til vitende
 • ettertrykk
 • etterstrykkelig
 • etterår haust
 • eventyr æventyr
 • evig æveleg, ævug
 • eviggrønn sigrøn, vettergrøn
 • evighet æva, ævord
 • evighetsmaskin ævegangsmaskin ho
 • evne dug, gåva

F

 • fadder gudfar, gudmor
 • fagforening faglag
 • fakkel kyndel
 • fallhøyde fall
 • falme blakna, missa liten
 • falskhet fals
 • falskmyntner myntfalskar
 • famle trivla
 • fangst veidd, veide in, veiding; veidn, fengd
 • fanteri fantskap
 • farlig fårleg
 • fart snøggleik, snarleik; ferd
 • fartøy farkost, farty
 • farvann farvatn, leid
 • farge lit, farge
 • fargestoff lit (to til å lita med)
 • fastelavn fastelag
 • fasthet fastleik
 • fatning ro
 • fatte fata, skyna
 • fattig fåtøk, fatig
 • favn famn; fang
 • favne femna, famna
 • favnetak fangtak
 • fedme feitleik, feita, feitt, fìte
 • fedre feder, fedrar
 • feide strid, ufred, ota
 • feie sopa
 • feiekost sopling, lime
 • feig rædd, modlaus
 • feil mistak, veila, brest, lyte
 • feilaktig galen, rang, veilen, veil
 • feile misfara; vanta
 • feilfri lytelaus
 • feilslag miskast. mishogg
 • feiltagelse mistak, mistyding, villfaring
 • feiltrinn
 • feire høgtida, halda heilag
 • fekte fikta
 • felg hjulring
 • felles sams
 • fellesbetegnelse samnemning
 • felleseie sameiga
 • felleskjøp samkaup; innkaups- el. kaupelag, kaupesamyrke
 • fellesnavn samnamn
 • fellesnevner samnemnar
 • fellesskap hopehav, samhav, hopelag, sameign, hopeeign, samband, lag; samhald, samkjensla, samhug; samfund, samnøyte; ålmennbate
 • fellesskole
 • fellestrekk
 • felt vang, val; grein, teig
 • feltrop
 • feltskjær sårlækjar
 • felttog herferd
 • ferdig ferdug, reidug
 • ferdighet dug, dugleik, tame
 • ferdigkaffe snarkaffi
 • ferge ferja
 • ferniss
 • ferskvann vatn
 • fest høgtid, helg
 • festlighet velsemd
 • fetter frende, syskenbarn (systkin-)
 • fiendtlig fiendsleg
 • fiendtlighet fiendsferd; ufred
 • fiffig listug, lur, sløg
 • filt felt, tov
 • fin fin, grann
 • fingeravtrykk fingerfar fingeravtrykkbestandig fingerfartolug
 • fingerbøl fingerbjørg
 • fingerspiss fingertupp
 • finne (fant) finna (fann) finne sted bera åt
 • finte sneidord; lurestig, -sting, -slag, -drag
 • fiskegjelle gjelle(?), tokn
 • fiskehale spord
 • fiskeri fiske
 • fiskeskinn ròd in, fiskeskinn
 • fiskeskjell reist in, risp in
 • fiskevær fiskever
 • fjed fet, stig
 • fjern fjerr, avliggjande
 • fjerne taka burt, hava burt
 • fjernsyn fjerrsjå
 • fjes andlit sjå ansikt
 • fjollete
 • fjær fjør
 • flaggermus skinnvengja, skjåvengja, kveldskingla, vêrblòka
 • flagre flagsa
 • flanke sida
 • flamme loge, eldtunga
 • flau skjemd; dauv (um mat og drykk); spak (um vind)
 • flekke flekkja, flå av
 • flerspråklighet målmangfald
 • flertall fleirtal, mangtal (mål)
 • flertydig mangtydig, -ug
 • flertydighet mangtydnad
 • flid trótt
 • flikke bøta på
 • flink god, dugande
 • flittig tróttug
 • flom flaum
 • flor bløming
 • flott flus, gild, stormannsleg
 • flue fluga
 • flukt røming, flog
 • fly / flyge fljuga
 • flykte fly, røma, hava seg undan
 • flyktig flogsam, laus, ustød, brådgjengd
 • flyktning røming
 • flyt fløda, straum
 • flyte fljota (på vatnet); strøyma, fløda, renna
 • flytte flytja
 • fløte fløyta
 • fløyte fløyta
 • fløyten mist, burte
 • flåte flote
 • fnatt skabb, klåde
 • fnise knisa
 • fnugg grann
 • fnyse frøsa, frøyna
 • fogd fut, faut
 • fogderi futedøme
 • folkeavstemming folkerøysting
 • follekniv fallekniv
 • for
 • forakt vanvyrdnad, vanvyrdsla
 • forakte vanvyrda, mismeta, mismæta
 • foraktelig 1. vanvyrdande (som fortener vanvyrdnad), 2. vanvyrdeleg, svivyrdeleg (som viser vanvyrdnad)
 • foraktfull vanvyrdsleg
 • foran fyre, framman
 • forandre brigda, brøyta, venda
 • forandring brigde, umbrøyte, umskifte
 • forankre
 • foranledning
 • forargelse
 • forbanne banna, forbanna
 • forbannelse bannlysing, våbøn; vanlagnad
 • forbause undra
 • forbauselse undring
 • forbedre betra, bøta, vøla
 • forbedring betring, umbot, rådbot
 • forbehold atterhald
 • forbeholde gjera atterhald, skilja undan, etla
 • forbeholden atterhalden
 • forberede fyrebu, bu (til), reida til, laga
 • forberedelse fyrebuing, tilbuing
 • forbi framum
 • forbigåelse attsetjing, tilsidesetjing
 • forbigående millombils, stuttvarande
 • forbilde fyredøme
 • forbinde binda, knyta (til)
 • forbindelse samband, samanheng; sambinding (kjemisk s-)
 • forbinding sambinding
 • forbli verta verande, standa, haldast
 • forbløffe kvekkja, støkkja
 • forbrenne brenna (upp)
 • forbrenning (upp)brenning
 • forbruk
 • forbruke bruka upp, nøyta ut
 • forbruker
 • forbryte gjera (seg) til, brjota, misgjera
 • forbrytelse brotsverk, lovbrot, misgjerning
 • forbryter brotsmann
 • forbrytersk brotsleg
 • forbud forbod, bann
 • forbuden/forbudt ikkje lov, uløyvd (s. ubevilget)
 • forbund samband
 • forbundsfelle sambandsfelage
 • forbundsstat sambandsstat
 • forby banna, neitta (neikta)
 • fordampe eima (burt)
 • fordel bate, fyremun; frampart til ho- for til bate for
 • fordelaktig batesam
 • fordele ætla ut –
 • fordeling utætling
 • forderve skjemma
 • fordoble tvifalda, tviauka – fordobling tvifalding, tvifelde, tviauke
 • fordom vandom, fyrehandsmeining – fordomsfullhet vandøme
 • fordømme avdøma, bannstøyta
 • fordra tola [ò]
 • fordre krevja
 • fordreie rengja
 • fordring krav
 • fordringshaver kravsmann
 • fordrive driva burt
 • fordypning søkk, dokk
 • fordøye melta (maten)
 • fordøyelse matmelting
 • forebringe bera upp, føra fram
 • forebygge gjera fyre, hindra, avstyra
 • forebyggelse fyregjerd, hindring, avstyring
 • foredle arbeida til
 • foredra målbera
 • foredrag fyredrag
 • forefalle henda, falla fyre forefallende arbeid
 • foregripe fyregripa
 • foregå gå fyre seg, henda
 • forekomme henda, finnast, koma fram
 • forekomst framkoma, hendingstal. Høy forekomst av sykdom. Mykje sjukdom / mange tilfelle av sjukdom
 • foreldelse forfallstid?
 • foreldet avaldra, uteld; forfallen?
 • forelegge bjoda, leggja fyre
 • forelsket hugteken
 • foreløpig fyrebìls, fyr det fyrste foreløpig bekjendtgjørelse fyrebìlslysing
 • forene sameina
 • forenelig semjande. Dette er ikke forenelig med … Dette kann ikkje semjast med / sem ikkje med …
 • forening lag, sameining
 • forenkle einfalda; greida upp (i), beinka, gjera greidare/lettare osb., uvanska
 • forenkling einfalding; uppgreiding, beinking
 • foreligge liggja fyre, finnast, vera
 • forelske seg (i) verta hugteken/innteken/kjær/glad (i), hugleggja osb. – være forelsket vera hugteken/(osb.) (i einkvan/eitkvart), hugbera
 • forelskelse hugleggjing, hugkjæta, hugburd osb.
 • fornybar att(er)vinnande fornybar energi att(er)vinnande, attvunni kraft
 • fornye nya uppatt, yngja fornye passet søkja um, beda um, få nytt pass; modernisera
 • fornyelse uppattnying, yngjing 'ho- av pass (søknad um) nytt pass; modernisering
 • forerindring
 • foreskrive
 • foreslå gjera framlegg um, slå frampå um/med, kasta fram
 • forespørsel fyrespurnad
 • forestille tyda, gjeva att, standa for, syna fram forestille seg sjå fyre seg
 • forestilling framsyning
 • foreta gjera
 • foretak fyretak, tiltak, tiltøke
 • foretakende tiltak
 • foretrekke (heller) velja, (heller) vilja, lika betre, halda betre
 • forevige gjera udøyeleg, gjera ugløymande
 • forevise visa (fram), syna
 • forfall nedfall, vanhevd, nedgang; dagfall; forfall
 • forfalle
 • forfalle koma til nedfalls
 • forfalskning
 • forfatning tilstand, stoda, lag; grunnlov, riksskipnad
 • forfatte rita, skriva, setja upp, setja ihop
 • forfattelse uppsetjing
 • forfatter bokritar, bokskrivar, bokmann, bokmeister, uppsetjar
 • forfekte hevda, strida for
 • forfengelig fåfengeleg, jålut
 • forfengelighet fåfengd, jål
 • forferdelig skræmeleg, fæl(sleg); fælt, fælande
 • forfinet
 • forflytte flytja på
 • forfordele misbyta
 • forfra frammantil; å nyo
 • forfremme fremja, fremda, hjelpa fram; flytja upp, flytja fram
 • forfremmelse framflutning, stiging
 • forfriske friska, friska upp, kveikja, kvìka, nøra
 • forfriskes kvìkna
 • forfriskende kveikjande
 • forfriskelse, forfriskning uppkveiking, kveik, kvìkning, uppfrisking, friske, frisk
 • forfrisker kveik ha, nøre in, nore ho, nørsla ho
 • forfryse frøysa
 • forfølge elta, sitja (fara, vera, setja) etter
 • forfølgelse elting, etterlaup
 • forføre lokka, dåra
 • forføye
 • forføyning millomsbils avgjerd (jus)
 • forgape (seg)
 • forgasser
 • forgifte eitra
 • forgjeldet skuldbunden
 • forgjengelig kvervande, ryr
 • forgjenger fyregangar, fyre(gangs)mann
 • forgjeves fånyttes
 • forglemme gløyma
 • forglemmelse gløyming
 • forglemmegei minneblom
 • forgodtbefinnende godtykke
 • forgrene seg deildast, greina(st), greina seg, kluftast
 • forgrening grein
 • forgripe
 • forgripelse
 • forgude dyrka
 • forgylle gylla
 • forgå gå/ganga under, gå/ganga til grunns/grunnar, kverva
 • forhale seinka, drygja
 • forhandle tinga
 • forhandling tinging
 • forhatt hata
 • forhekse fjetra, trollbinda
 • forhenværende gamal, tidlegare, som hev vore – en forhenværende direktør ein direktør, hadde vore
 • forherdelse forherding
 • forherlige heidra
 • forhindre hindra, bægja
 • forhindring hinder, hindring, bægje
 • forhold høve, tilhøve, umstende, sak; venskap, samliv
 • forholde det forholder seg slik det hev seg so forholde seg til ansa forholde seg (på en viss måte) te seg
 • forholdsmessig jamhøveleg, tilhøveleg, høveleg, horveleg
 • forholdsmessighet jamhøve (Det lyt vera eit jamhøve millom brotsverk og straff), rimelegt samhøve, horv in, (Det krevst horv og høve millom tiltak og mål), det at eitkvart stend i (eit rimelegt) høve til eitkvart
 • forholdsregel rådgjerd
 • forholdstall høvetal, jamføringstal
 • forholdstallvalg høvetalsval, tilmåtsval
 • forholdsvis etter måten
 • forhutle
 • forhør avhøyr
 • forhøre avhøyra forhøre seg hos noen høyra med einkvan
 • forhøye høgna, auka, høgja
 • forhøyelse auke, høgjing
 • forhåndsvalg
 • forhåpentligvis vonleg – Hun har forhåpentligvis spist allerede. Ho hev alt ete, er von.
 • forhåpning von
 • forkalke
 • forkalking
 • forkaste neitta, vanda
 • forkastelig avdømeleg
 • forkastning
 • forkjærlighet forvitna, forvitenskap, forvitnad, ans, godhug
 • forkjært på tvert, gale gå noen forkjert ganga nokon på tvert
 • forkjøp forkaup, fyrekaup
 • forkjølelse krimsjuke, krim
 • forkjølt krimsjuk
 • forklare fortelja um, greida, tyda, reida ut, gjeva framsegn (for retten). - eit fenomen tyda eit fenomen; - seg for (retten/politiet) gjeva framsegn; dårleg forklaring (unnskyldning) ring grunn
 • forklaring tyding, utreiding, framsegn
 • forkle(de)
 • forkleine
 • forkleinelse mannemink
 • forknytte hugstela, gjera modlaus, vanmoda
 • forknyttet modfallen, modlaus, hugstolen, hugfallen, vanhuga
 • forknyttethet modløysa
 • forkommen burtkomen; upprådd; nedfyre
 • forkorte stytta (av) – forkortelse avstytting
 • forkuet (ned)kuva
 • forkulle(s) kolast
 • forkullet kolbrend
 • forkynne forkynna; kunngjera, lysa
 • forkynnelse forkynning; kunngjering
 • forlag (bok)reidsla, bokreidingslag
 • forlange krevja
 • forlangende krav, ynske
 • forlatelse tilgjeving, orsaking
 • forlate tilgjeva, orsaka; fara frå; skilja seg frå
 • forlatt aud(sleg), tom; einsaman, sviken
 • forlede lokka
 • forlegen bljug, hogvar,
 • forlegge reida
 • forlegger bokreidar
 • forlenge lengja – forlengelse lengjing. I forlengelsen av dette … I framhaldet av dette …
 • forlik semja, sætt
 • forlikelig
 • forlike semja
 • forlise lida skipbrot
 • forloren tapt; falsk
 • forlove trulova – forlovelse truloving
 • forlystelse fagnad, fegenskap, gaman, gilda, gledskap, moro
 • forløsning løysing, avløysing
 • forløp gang – forløpe ganga, gå, laupa
 • forløper fyregangar, fyrebod
 • forløpning lìtgang
 • forløse løysa
 • forløsning utløysing; frelsa
 • formane uppmoda, telja til; åtvara, telja frå
 • formastelig åboden, ubljug, skamlaus
 • formentlig venteleg
 • formelig likefram; formande
 • formere (seg) fjølga(st), øksla (seg), auka (seg)
 • formering auking, øksling
 • formidle bera fram, føra yver, midla fram/inn
 • formilde milda formildende mildande
 • forminske minska – forminskelse minsking
 • formode vona, venta, spå – formodentlig vonleg, venteleg
 • formue midel, muner
 • formynder verja
 • formynderskap verja
 • formørke myrkja
 • formørkelse
 • formørkning
 • formå orka, vinna, mega (må)
 • formål fyremål, tanke, méd, etlad
 • fornavn fyrenamn
 • fornedre (nedra), småminka
 • fornekte neitta
 • fornem høgsett
 • fornemme merka, kjenna
 • fornemmelse kjensla, tokke
 • fornorske norska (upp)
 • fornuft vit (ratio), klokskap – fornuftig vitsam, vitug, skynsam, klok
 • fornye nya (upp att), yngja
 • fornyelse (uppatt)nying, yngjing
 • fornærme krenkja, støyta, såra, ganga for nær. fornærmet (i en sak) (retts)krenkt
 • fornærmelse krenkjing
 • fornøden turveleg
 • fornødenhet naudsyn, tarv, torv, turft
 • fornøye moroa, gama
 • fornøyelig gaman, hugsam
 • fornøyelse nøgje
 • fornøyd nøgd
 • forordning påbod
 • forover frametter
 • forpeste
 • forplante så, setja; øksla
 • forplantning øksling
 • forpleie røkta, skøyta, stella
 • forplikte binda
 • forpliktelse plikt, skyldnad, andsvar
 • forpliktet bunden, skyldig
 • forpurre hindra, skjepla
 • forrige fyrre
 • forringe skjemma, vesla
 • forrest fremst
 • forresten elles, for resten
 • forretning drift, gjerd; butikk, bud
 • forrette gjera tenesta
 • forrykke rupla, skjepla
 • forræder svikar
 • forræderi svìk
 • forrædersk svikfull, trulaus
 • forråd tilfang
 • forråde forråda, svika
 • forråtnelse begynnende ~ rotning
 • forsakt
 • forsamling samkoma, lyd
 • forsake
 • forse (seg)
 • forseelse mistak; regelbrot, misferd
 • forsegla segla, setja segl på, innsigla; forsegla, lakka
 • forsegling forsegling, lakking
 • forsendelse sending
 • forsending sending
 • forsett fyreset
 • forsettlig viljande?
 • forside framsida
 • forsikre vissa, tryggja
 • forsikring trygding sykeforsikring; lovnad
 • forsikringsbetingelser trygdevilkòr
 • forsikringselskap trygdelag, trygdesellskap
 • forsikringsfond trygdefond
 • forsiktig varsam, varleg
 • forsiktighet varsemd
 • forsinke seinka, hefta
 • forsinket vera (for) sein
 • forsinkelse seinking – forsinkelsesrenter = rentor ved for sein svaring
 • forske røkja, granska
 • forskjell skilnad; mun; gjøre en forskjell gjera mun
 • forskjellsbehandle gjera skil på
 • forskjellsbehandling det å gjera skil på
 • forskjellig ulik, ymis
 • forskjønne
 • forskrudd
 • forskrekkelig skræmeleg
 • forskudd forskot
 • forskyve ~ seg skuvast
 • forskyvning
 • forskåne spara, liva
 • forslag framlegg, framkast
 • forslå mùna
 • forsmedelig
 • forsmekte
 • forsmå
 • forsnakke (seg) fortala (seg), mistala
 • forsnakkelse
 • forsone mildna, semja forsone seg med finna seg i
 • forsonlig semjesam
 • forsove seg sovna av
 • forspille spilla, skutla burt
 • forstand vit
 • forstander fyrestandar, (kvinneleg - òg:) fyrestoda
 • forstandig vitug
 • forstandighet vit, skyn
 • forstemt ulaga, umølt
 • forstemme
 • forstene(s) steinganga(st)
 • forstenende steingjengeleg?
 • forstenet steingjengen - harpiks steinkvåda; fjetra
 • forstening steingjenge? in; steingjengning? ha, steingjenge dyr, steingjengen vokster
 • forsterke styrkja, sterkna
 • forsterkning
 • forstoppe
 • forstoppelse binde, teppa, tepping, hardsott (hjå dyr), tilstopping
 • forstrekke
 • forstumme tagna
 • forstyrre hindra, uroa, skjepla – ikke forstyrr
 • forstyrrelse uroing, skjepling
 • forstørre auka, gjera større
 • forstørrelse auking
 • forstørrelseglass aukeglas, lupa
 • forstå skyn(j)a, merka, sjå, kjenna, skila, skilja, hava/få skyn på
 • forståelse skyn, skilning, umdøme (dømekraft); semja. språk- språkevna; ha spille- lesa spelet
 • forståelsesfull skynsam
 • forsvare verja, verna, forsvara
 • forsvarlig tilrådande, trygg; skila, muna
 • forsvinne kverva, verta burte, tverra – forsvinning
 • forsyne
 • forsøk freistnad; røyning
 • forsøke freista, røyna
 • forsølve sylva
 • forsømme gløyma, lata ugjort, vanskøyta
 • forsøple søpla til
 • forsøpling tilsøpling
 • forsørge syta (for), forsyta
 • forsørgelse (forsyte)
 • fortape tapa, missa
 • fortau fortå(g) (fortòg) (s. tåg in hjå Aasen), sideveg
 • fortegnelse (innehalds-, (ord- og) emne-)lista, yversyn, saktal (Knud Knudsen på register), sakatal (Einar Sagen i Norsk Her-mál)
 • fortelle fortelja
 • fortette ferma, tetta (att)
 • fortetning tette ha
 • fortie tegja med, tegja i hel
 • fortielse iheltegjing
 • fortinne tìna
 • fortolke tolka
 • fortolkning tolking
 • fortjene vera verd, verdast, orka, vinna
 • fortjenesteDet er hans fortjeneste. Det skal han hava takk for / det er det han som veld.
 • fortjent vera verd
 • fortrinn fyremun
 • fortrinnsrett fyrerett
 • fortløpende adv andfares
 • fortolke tolka, tyda, leggja ut
 • fortone (seg) tykkjast vera, ovra seg, te seg
 • fortreffelig gild
 • fortrenge trengja burt
 • fortro tru seg til, segja i trumål
 • fortrolig i trumål; van
 • fortrolighet trumål
 • fortrykt
 • fortrylle trylla
 • fortsatt enno
 • fortsette halda fram, halda på
 • fortsettelse framhald
 • fortvile ørvænast, orvonast
 • fortvilelse ørvæna
 • fortykke tjukka
 • fortykkelse tjukning
 • fortære eta upp, tæra upp, øyda
 • fortøye festa, landfesta
 • fortøyning feste, landfeste
 • fortørnet harm, arg
 • forulempe
 • forulemping
 • forulykkes
 • forunderlig underleg
 • forundre undra – forundret undren, åsynt
 • forundring undring, furda
 • forurense ureina
 • forurensing ureining
 • forurette gjera urett
 • forut fyreåt
 • forutfattet medhavd
 • forutinntatt fastrådd, fyrerådd, fyrehandsdømande, ukritisk, usjølvstendig; partisk, fordomsfull; grunnlaus, usakleg; fastlæst være ho- i en sak vera partisk/fastrådd i ei sak / ha et ho- standpunkt vera fordomsfull, fastlæst, fastrådd / være ho- mot noen vera fordomsfull mot nokon
 • forutinntatthet fastræde, fyreræde, fyrehandsdøming
 • forutse
 • forutsette setja fyre – forutsetning fyresetnad
 • forutsi spå; segja fyreåt, fyresegja
 • forutsigbar framviss, trygg, fyresegjeleg
 • forutsigbarhet framvissa, tryggleik
 • forutsigelse spådom; fyresegjing
 • forvalte styra, stjorna, var(d)veita – forvalting var(d)veitsla forvaltning stjorn, styring, styringsverk, tenesteverk
 • forvalter stjornar
 • forvandle umskapa; venda
 • forvanske vanska – forvanskning vansking
 • forvare gøyma, var(d)veita
 • forvaring var(d)veitsla
 • forvei i ho- fyre
 • forveksle taka rangt, taka i miss
 • forvente vona, venta, vønast
 • forventning von, venting
 • forverre gjera verre
 • forverret vera verre, gjord verre situasjonen er forverret stoda er (no) verre
 • forverres versna
 • forvikle fløkja (til/saman)
 • forvikling floke, (til-/saman)fløkjing
 • forvirre vildra – forvirring vildring
 • forvise visa burt, lysa utlæg, landlysa
 • forvisning burtvising, utlægd ho, landlysing, fredløysa
 • forvist burtvist, utlæg, landlyst, fredlaus
 • forvisse vissa
 • forvolde valda
 • forvrenge rengja – forvrengning rengjing
 • forynge yngja
 • foryngelse yngjing
 • forårsake valda
 • fotspor spot, fotefar
 • frafallefalla frå; gjeva etter
 • frakt føring
 • frakjenne døma frå, taka frå
 • fraliste lura frå
 • fram- sjå frem-
 • franskmann fransmann
 • fraråde råda ifrå, telja ifrå
 • frasi segja ifrå seg
 • frastøtende ulidande, stygg
 • fratrekk frådrag
 • fravike vika frå; lata fara
 • fravikelse fråvik
 • fredelig fredsam
 • fredløs fredlaus, utlæg
 • fredsbevarende ~ styrke fredsstyrke, fredsher
 • fregner (pl) freknor
 • freidig djerv, modug
 • frekk skamdjerv
 • frekkhet skamløysa, fyla, kyndugskap
 • frem fram
 • frembringe avla, verka, skapa
 • frembryte skjota fram
 • fremdeles enno
 • fremelske
 • fremfusende brådlyndt
 • fremgå visa seg
 • fremkalle kalla fram, vekkja
 • fremkommelig framkjøm
 • fremlegge leggja fram, syna fram
 • fremme fremja, hjelpa fram
 • fremmed framand, ukjend; vitjande
 • fremmedfiendtlighet framandhat
 • fremragende framifrå, utifrå
 • fremsi segja fram, bera upp, lesa
 • fremskritt framstig, framgang
 • fremskynde skunda på
 • fremstille føra fram; laga, skapa; syna (fram)
 • fremtidig komande
 • fremtre stiga fram
 • fremvise syna fram, visa
 • fri ~, frels
 • frigjøre gjera fri, løysa, frelsa
 • frihet fridom, frelse
 • frihetsberøvelse fridomstap
 • frist frest
 • friste freista, røyna; lokka
 • frita taka fri, lata sleppa, løysa
 • fritte fretta, frega
 • frivillig friviljug
 • frodig voksterleg, grorsam; livleg; fyllug
 • frokost frukost, åbit
 • from gudleg, god, snild
 • fruentimmer kvinnfolk
 • frukt alda, åvokster, frukt
 • fruktbar grøderik (um vokstrar), fræv, barnkjømd
 • fruktbarhet grøderikdom, frævleik; fødetal
 • fruktsommelig fremmeleg, um hender, med barn
 • fryd frygd
 • fryde frygda
 • frykt ótte, rædsla, age
 • frykte óttast, væra rædd
 • fryktelig fæl, skræmeleg
 • fryktsom blaud, fælen, håvar/høgvar, ottefull, rædd fryktsomhet blaudskap
 • fryse frjosa; (påverkande) frøysa
 • fryseanlegg frøyseverk
 • fryseri frøyseverk
 • frøken
 • I. fråde fròda
 • II. fråde fròda
 • fråtse fråssa
 • fuglefangst fugleveide in
 • fukte væta
 • fuktig rå, råkald; våt
 • fuktighet ha råme ha, ræleik ha; væta ho
 • fullbyrde fullføra
 • fullbyrdelse fullføring
 • fullmakt umbod, løyve, mynde, fullmakt
 • fullstendig heil
 • funkle glima, glitra
 • fure fòr ho
 • furet(e) fòrut
 • furu fùra ho
 • fusentast framfusing, øsekopp, øsekolla, kvims
 • fylleri fylla
 • fyllest
 • fyllestgjørende fullnøgjeleg
 • fyldig diger, fyllug
 • fyrig fjørug, kvik
 • fyrste budlung
 • fyrtøy eldty
 • fyrverkeri fyrverk
 • fødsel fødsla
 • fødselsdag åremålsdag; fødedag
 • fødselssmerter (pl) føderider
 • følbar merkande
 • føle kjenna
 • følehorn veidehorn
 • følelse kjensla, tokke
 • følelsesløs kald, kjenslelaus; nomen
 • føling (insulin)kjenning
 • føll fyl, fole
 • følsom (kjensle)var, varnæm
 • følsomhet varnæme, varleik
 • før
 • førlighet førleik
 • føye skøyta
 • føyelig mild, etterlåten, godhåtta, rådtægd, saudfengen, snarbeden, vægjen; byrleg (um vind)
 • får saud, fenad, smale

G

 • gal galen; rang
 • gammel gamal, aldra; forn
 • gammeldags gamalvor(d)en, gamaldags, avaldra, utaldra, utlivd, avlagd
 • gammen gaman
 • gangbar (- mynt) gjeldande
 • ganske heller, tolleg; heilt
 • garve
 • gave gåva
 • gavmild gjevmild, raust
 • gavmildhet gjevmilda, raustleik
 • gavn gagn, bate, nytta
 • gebet råderom
 • geberde
 • geburtsdag fødedag, årmålsdag
 • gebyr avgift
 • gedigen rein
 • gehalt dygd
 • gehør øyrelag
 • geistlig kyrkjeleg, andeleg
 • geistlighet prestestand
 • geledd rad
 • gemakk kammer
 • gemytt lynde
 • genierklære
 • gesandt sendemann
 • gesims
 • gesimskasse
 • geskjeft sysl(a)
 • geskjeftig annsam, onnug
 • gestalt skapnad, ham
 • gevinst vinning
 • gidde idast, orka
 • gispe geispa, gapa
 • gjeld skuld
 • gjemme gøyma, vardveita, løyna
 • gjemsel gøymsla
 • gjenbo(er) tver(r)bue, motbue, (med vindaugo imot) andsyning, (med dyrr imot (og gang imillom)) ei(n) å bu ådyrres med, (etter islendsk andbýlingur) andbøling
 • gjendrive målbinda; andstemna
 • gjenferd attergangar
 • gjenfinne finna att(er)
 • gjenforening samanføring; samkoma
 • gjenforsikre
 • gjenforsikring
 • gjenfødelse atterfødsla
 • gjenganger attergangar
 • gjengi gjeva att
 • gjengivelse attgjeving
 • gjengjelde løna; hemna
 • gjengjeldelse hemn, hemning
 • gjengroing attgroing
 • gjenkalle kalla att(er), heim
 • gjenkjenne kjenna att(er)
 • gjenklang atterljom
 • gjenkomst atterkoma, heimkoma
 • gjenlyde
 • gjenløse
 • gjenmæle motsvar, motmæle
 • gjennom gjenom
 • gjennomfart gjenomferd
 • gjennomføre fullenda, fullgjera
 • gjennomgå ganga igjenom; fara yver
 • gjennomsiktig gjenomsynleg
 • gjennomsnitt medeltal
 • gjennomsyn
 • gjenopplive liva upp att, kveikja upp att, få liv i att
 • gjenopprette skipa upp att, laga upp att
 • gjenpart
 • gjensidig innbyrdes, ymsesidug
 • gjenskinn atterskin
 • gjenspeile spegla
 • gjenstand ting, emne
 • gjensyn attersyn
 • gjenstridig strid(al)
 • gjenta taka upp att, tvitaka; impa (gjerne spottande)
 • gjentagelse attupptak
 • gjenvalg attval
 • gjenvei beinveg, snarveg
 • gjenvinne vinna att
 • gjenvinning att(er)vinning
 • gjenværende attverande; millomverande (økon.)
 • gjenåpne atteropna, opna å nyo
 • gjenåpning atteropning, atterskiping, atterprøving
 • gjerrig girug, havekjær
 • gjerrighet girugskap
 • gjesteværelse gjesterom
 • gjestfri gjestmild
 • gjestfrihet gjestmilda
 • gjestgiveri gjestegard
 • gjette gissa, gjeta
 • gjær jester
 • gjære æsa
 • gjæring æsing
 • gjø gøy(a)
 • glar gler
 • glass glas
 • glasskår glasbrot
 • glatt hål (t.d. is); slett (jamn); gletten (t.d. sko, skid osb., s. bakglatt)
 • glatte gj. sletta; in på ~a på hålken/-a, på gletta
 • glemsom gløymsk
 • glemskhet gløymska
 • glimrende framifrå, utifrå osb.
 • glippe gleppa
 • gnist gneiste
 • gode in god ting, bate, gagn
 • godhet godleik
 • godmodig godlynd, godsleg
 • godtroende godtruen
 • gold skrinn, turr, naken; (ufræv (um ku)) gjeld
 • gradvis smått um senn
 • gran gran el. gròn
 • grei greid
 • gremme gremja(st), harma(st)
 • gress gras
 • gresse beita
 • gresshoppe eng(je)spretta
 • gresskar graskar
 • greve greive
 • grevling svintoks
 • grevskap greivskap, greivedøme
 • grisk hæken, grådug
 • grotte heller, berghola
 • grovhet grovleik; grovord(?)
 • gru fælska
 • grue fæla(st), kvida(st)
 • grubla gruvla, grunda
 • grundig nøgjen, noggrann, grannsam
 • grunn grunn, botn; tuft
 • gruppe hop, krins, lag
 • grusom fæl, hard, hjartelaus, rå
 • grønnlig grønleg, igrøn
 • grønnes grønka(st)
 • grønsak
 • grådighet hækna, grådugskap
 • gudfryktig gudleg, gudrædd, gudelsken
 • gudfryktighet gudshug, gudlegdom
 • gudsbespottelse
 • gullholdig gullkjend
 • gulv golv
 • gumme gom; tannkjøt
 • gunst velvilje; til g- for til bate for
 • gunstig god, batesam; velviljug
 • gylden gylt
 • gyldig gild, gjeldande; rettsgild
 • gyldighet gildskap
 • gyse gjosa
 • gysning kaldtokke
 • gåtefull uutgrundeleg, uran(in)sakande, løyndomsfull, gåtefull

H

 • habengut in eign ho
 • haglbyge haglskur
 • hai
 • I. hake (anat.) hòka ho
 • II. hake hake ha båts-~
 • hakkemat pylsemat, mor
 • halsbetennelse
 • halsstarrig stivnakka, strid(lynd)
 • halvårig halvtårsgamal, halvt år gamal
 • halvdel helft, hòlva el halva, helming, halvning, halvpart, halvdeild
 • halvere helfta, tvikløyva, kløyva i tvo, falla til helfti
 • halvveis halvveges
 • handel verslan
 • handelsplass kaupmannssæte
 • handle fara i bud, versla
 • handlemåte framferd
 • handling gjerd, gjerning; framgang(?)
 • hanefjed haneskrev
 • hang tilhug, vane
 • hardhet hardleik (i eit emne); hardferd
 • hare hare, here, hjase
 • hareskår hareskard, haremunn som har ~ haremynt
 • harmfull harm
 • harnisk herklædnad, brynja
 • has få h- på
 • haspe hespa
 • hassel hasl
 • hast skunding, hast, i all hast i ei skunding, i ei snøggvenda, i eit hattefòk
 • haste skunda seg, halsa, fara i veg, hasta
 • hastig snøgg
 • hastighet snøggleik, flog, renn
 • hat hat
 • hatefull hatig
 • hatsk hatsam, fiendsleg
 • ha ha(va), eiga, sitja med
 • havesyk gjerug, (havekjær?)
 • havn hamn
 • havne hamna, taka land
 • hedensk heiden
 • hedersbevisning heider
 • heftelse hefte
 • heftig kvass, strid, vill, ofsen
 • heftighet kvassleik, villskap, ofse
 • hei heid
 • heks trollkjerring, gyger
 • heksekunst trollkunst, galder
 • helbred helsa, heilbrigd
 • helbrede lækja, heilbrigda
 • helbredelse lækjing, helsebot
 • heldig heppen
 • heldigvis som vel er, til all lukka
 • helgen heilagleik, heilagmenne
 • helhet heilskap helhetlig heilsleg
 • hellig heilag
 • helligbrøde helgarbrot
 • helligdag helg, helgdag
 • helligdom heilagdom
 • hellige helga, vigja
 • hellighet heilagskap
 • helligholde halda heilag, høgtida
 • helligholdelse heilaghald
 • helligtrekongersdag trettandedag
 • helskinnet beinheil, uskadd, velberga, heil, frelst
 • hemmelig løynleg, løynd, duld, huld
 • hemmelighet løynd, løyndom
 • hemmelighetsfull løynsam, dulram
 • hemmeligholde halda løynd, løyna, dylja
 • hemsko slepsko; meinbægje, hefte
 • henblikkMed henblikk på … Med tanke på …
 • hendelse hende, hending, åtburd, tilburd
 • henfalle gjeva seg (til)
 • henføre
 • hengiven trufast, godhuga, huga til
 • hengivenhet godhug, tilhug
 • henhold i h- til forskriftene etter fyresegnene
 • henholde seg til halda seg til, stydja seg til
 • henholdsvis i same fylgd, og so – De to sitatene er fra henholdsvis X og Y. Dei tvo hermi er frå X og so Y.
 • henhøre
 • henimot fram mot, nærved
 • henlegge (- en sak) leggja burt
 • henrette avretta
 • henrykke rykkja burt; hugtaka
 • henseende umsyn – i så henseende slik sét
 • hensikt fyremål, mål, meining
 • hensiktsløs gagnlaus, fåfengd
 • hensiktsmessig tenleg, lagleg
 • henspille leika (innpå)
 • hensvinne kverva, siga av
 • hensyn umsyn, varsemd
 • hensynsløs hard, vyrdlaus
 • hentyde ymta
 • henvende seg venda seg
 • henvendelse spurnad; brev
 • henvise visa til – henvisning tilvising
 • herberge herbyrge, gjestehus
 • herkomst ætt, upphav
 • herlig ljuv, fager, gild, sæl, herleg
 • herred herad
 • herskap storfolk, storkarar; sjølvefolk
 • herske råda
 • herskesyk rådriken, maktsjuk, einrådug
 • hertug hertog, ~
 • hertuginne hertoga, hertuga
 • hes hås
 • heseblesende andsloppen
 • heslig stygg, fæl
 • heve hevja, lyfta, setja upp, lata upp
 • hevelse trote (ò); æsing
 • hevngjerrig hemnfus
 • hete hete, hìte
 • higen trå
 • hilse helsa
 • hilsen helsing
 • himmel him(ha)el
 • himmelfart him(ha)elferd
 • himmelretning (himel)ætt, him(ha)elleid
 • himmelsk
 • hinder hinder, bægje
 • hingst hest, gradhest
 • hinsides hisides?, på hi sida, burtantil, attantil; etter dauden; helt hinsides burti staur og vegger
 • hisse eggja, øsa
 • hissig uppeggja, uppøst, heit
 • hitte hitta, finna
 • hittebarn funne barn
 • hittegods funne gods
 • hjelpemiddel (hjelpe)råd
 • hjem heim
 • hjemle heimla
 • hjemme heime
 • hjemmel heimel
 • hjemmelsmann heimelsmann
 • hjemreise heimferd
 • hjemstavn heimstad: heimstadrett
 • hjemsøke heimsøkja
 • hjerne heile, hjerne
 • hjernerystelse heileristing, heileskaking
 • hjerneskalle heileskål, hovudskål
 • hjerte hjarta
 • hjertelig hjarteleg, hjartans
 • hjørneskap kråskåp
 • hodepine hovudverk
 • hofte mjødm, hoft
 • hogg- sjå hugg-
 • holdbar haldsam –
 • holdbarhet haldnad, haldsemd
 • holdepunkt stød
 • holdig (alkohol-, jern-) kjend
 • holdning haldning, meining; stoda; kroppsburd
 • hopevis i hopetal
 • hornaktig hornut, hornvor(d)en
 • hornet(e) hyrnt; hornut; hornvor(d)en
 • hos hjå, ihjå
 • hovedbygning stovehus, lån
 • hovedsakelig mest
 • hoven troten, svollen, hoven; storlåten
 • hovmod ovmod
 • huggorm hoggorm
 • huggeblokk hoggstabbe
 • hugst hogster
 • hukommelse minne, hugs
 • hukommelsestap minnetap
 • hul hòl bli ~ hòlna, hòlast
 • I. hule hòla, heller
 • II. hule hòla
 • hulhet holska ho, hòlskap; fulskap; innhòlskap
 • hull hòl
 • hulle hòla
 • hullet(e) hòlut
 • hulning hòl, hòla, holska; innkvelv
 • humleranke humlestylk
 • hummer hum(ha)ar
 • hunnfisk hofisk, rygna, rognfisk
 • hurtig snar, snøgg, kjapp, fljot, skjot
 • hurtigbåt snøggbåt, snarbåt
 • hurtighet snarleik osb.
 • hurtigmat snarmat
 • husandakt husbøn
 • huse hysa, hava i hus
 • husgeråd
 • husholder
 • husholderske
 • husholdning hushald
 • huske hugsa, minnast, koma i hug, koma på
 • husleie husleiga
 • husly husvære, husrom
 • husstand huslag
 • hustru kona, husmo(de)r
 • hva kva
 • hval kval
 • hvalross rossmål
 • hvalp kvelp
 • hvass kvass, skarp, beitt
 • hvem kven
 • hver kvar
 • hverdag kvardag, syknedag
 • hvetebrødsdager
 • hverv umbod
 • hvile kvila
 • hvilke kva for nokre, kva
 • hvilken kva for ein/ei, kva
 • hvilket kva for eit, kva
 • hvirvel kvervel
 • hvirvelvind vindkvervel
 • hvis dersom, um, erso
 • hviske kviskra
 • hvitting kviting
 • hvor kvar (= hvorhen, hvor enn); der; (- mange) kor
 • hvordan korleîs/-leides
 • hvorfor kvifor. hvorfor det? Kvifor då?
 • hvorvidt kor mykje, um
 • hykle
 • hykler
 • hykleri
 • hyklersk
 • hyppig tid, stendig, tidgjengd
 • hyppighet
 • hyre leiga
 • hyrde hyrding (hjurding), gjætar
 • hyssing snøre
 • hytte huskot, hykja, kòta, bud (kvi-, støls-), sæterhus, sel
 • høflig ærug
 • høy høg
 • høyaktet høgvyrd
 • høyde høgd
 • Høyesterett Høgsteretten
 • høyhet kongelig - høgvyrde Konge, høgvyrde Krunprinsessa osb.
 • høyne høgna; setja høgre, lyfta
 • høyrøstet høgmælt
 • høytid høgtid
 • høytidlig høgtidsam
 • høyravende høgsvivande
 • høyregjenget høgrevind, rettvind
 • høyst sers
 • høyvann flod
 • høyverdig høg, dyrverdug, høgvyrd, utleita
 • hørsel høyrsla
 • høvding hovding
 • høvle hyvla
 • høvlejern hyvel(s)tonn
 • hån hæding, spott, spe, vanvyrdnad
 • håne hæda, spotta, spea, svivyrda
 • hånd hand el. hònd
 • hånd(e)vending hand(e)venda
 • håndfull neve
 • håndgemeng neveslag
 • håndgripelig handgripeleg, handfast, berrsynleg
 • håndheve halda ved lag, hævda
 • håndkle handklæde, handduk
 • håndsrekning hjelp
 • håndtere handsama
 • håndtverk handverk
 • hånlig hådleg, spottande
 • håp von
 • håpe vona
 • håpefull vonfull; vonrik, lovande, emneleg
 • håpløs vonlaus
 • håpløshet vonløysa

I

 • iaktta fylgja, gå (dde) åt, halda auga med, leggja merke til, sjå på
 • iakttagelse åtgåing
 • iblant imillom, i væle (vælu) med; stundom, då og då
 • idrett idrott
 • ifølge etter
 • iføre (seg) fara i, taka på seg
 • igjen att(er)
 • ikrafttredelse ikraftsetjing, iverksetjing
 • ild eld, verme
 • ildebrann brand, lauseld, lausverme
 • ile hasta, skunda seg, renna til
 • ilikemåte like eins, (atter) det same, takk, du au/med/òg
 • imidlertid medan; endå, like vel
 • imøtekomme koma til møtes med
 • innad innetter
 • innadrettet
 • innbefatte gjelda; femna, taka i seg
 • innberette melda inn
 • innbetale svara (ut)
 • innbille setja på trui
 • innbilling synkverving, hildring
 • innbilsk sjølvgod
 • innbo
 • innbringe gjeva av seg, løna
 • innbrudd innbrot
 • innby bjoda inn
 • innbydelse innbjoding
 • innbygger innbyggjar
 • innbyrdes innbyrdes, seg imillom
 • innbundet innbundi (um bok)
 • inndele
 • inndeling
 • innebære bera/føra med/i seg, ha(va) på seg, dra(ga) med seg, innebera
 • inneslutte kringsetja
 • innesperre stengja inne
 • innestå (for) svara for, ganga god for
 • innfatning
 • innfinne seg koma, møta (på staden)
 • innflytelse innverknad, påverknad
 • innfri løysa
 • innfødt innfødd
 • innførsel innførsla
 • inngå gjera, semja(st), samtykkja
 • inngyte fylla med
 • innhegne hegna, gjerda inn
 • innhente henta (inn); nå att(er)
 • innholdsfortegnelse innehaldslista, (innehalds-)yversyn, emneblad
 • innhylle sveipa inn, hylja (hyl – hulde)
 • innkalle kalla inn, stemna
 • innlate (seg) gjeva seg i lag/svall/kast med, hava med å gjera, umaka seg med
 • innlede byrja
 • innlemme taka upp, taka inn, taka med
 • innlysende greid, klår, berrsynt, upplagd, tydeleg
 • innpass inngang, tilgjenge
 • innpode
 • innrette
 • innrømme ganga ved, gå ved; vægja; lata få, samtykkja innrømmelse vedgåing; vægje
 • innse skyna, skilja
 • innsigelse motmæle, motsegn, motlegg
 • innsikt kunnskap, skyn
 • innsjø vatn, tjørn
 • innskjerpe
 • innskjerpelse
 • innskrenke avgrensa
 • innskyte leggja til
 • innskytelse hugskot, innfall, tanke
 • innsmigre (seg)
 • innstendig av hjarta, frå hjarta
 • innstifte
 • innstilling tilråding
 • innta taka(?)
 • inntog innferd
 • innrykk
 • inntre stiga inn
 • inntreffe koma, bera åt
 • inntrykk tokke, kjenning
 • innvende leggja imot
 • innvending motsegjing, motsegn, motlegg
 • innvikle fløkja inn
 • innviklet innfløkt
 • innvilge løyva
 • innvoll innvoller innvòl, ind(e)r
 • innvortes innvendes, innvertes
 • innøve temja upp, læra inn
 • innvåner ibuar, ibue, innbyggjar
 • interessant forvitneleg, merkjeleg
 • intetsigende tom, inkjesegjande – Bokanmeldelsen er intetsigende. Bokmeldingi segjer inkje.
 • islett veft
 • isteden(for), i stedet (for) i staden (for)
 • istandsettelse vedgjerd, vøling
 • istapp (is)jøkul
 • istemme rausta i, røysta i
 • i stykker (i) sund(er)
 • især serleg
 • ivareta tryggja ivareta en rett tryggja ein rett
 • ivaretakelse tryggjing
 • iver ihuge, glod, eldhug
 • iverksette setja i gang, setja i verk, taka til med bli iverksatt taka til å gjelda
 • ivre brenna for, gløda for
 • ivrig ihuga, eldhuga, idug, onnug
 • iøynefallende audsynt/-d (aug-)

J

 • jakt jakt, jaging, veidd, veide in, veiding
 • jammer
 • jamre øya
 • jeksel jaksl
 • jemte jamt(e) (frå Jamteland); jamtsk adj
 • jemtlending jamt(e) (frå Jamteland)
 • jernbeslag jarnskoning
 • jerntøy jarnfang, jarnsmide
 • jerv jarv, erv
 • jettegryte jøtulgryta, trollgryta
 • jevn jamn
 • jevnbyrdig jamboren; jamgod
 • jevnlig jamt
 • jomfru møy
 • jordrotte (mold)vònd
 • jul jol
 • julekrybbe jolekrubba
 • julenisse joletufte
 • jyde jute (mann frå Jutland (Jylland)), juska (kvende frå ~)
 • jysk jusk (som er frå Jutland (Jylland))
 • jærtegn jarte(i)gn ho (te(i)gn ho) heng venteleg saman med å te = å syna, visa (s. Bjorvand og Lindeman: Våre arveord))

K

 • kaffe kaffi
 • kahytt veng, lyfting(?)
 • kai bryggja
 • kaldblodig
 • kalfatre kalfatra, tetta
 • kalve kalva, kjelva
 • kam kamb
 • kamerat felage, felle; lagsbror, yrkesbror
 • kampdyktig stridsfør
 • kampplass slagvoll
 • kane skjotslede, karmslede
 • kanskje kann henda
 • kantre kvelva, velta
 • kapp om kapp i kapp
 • kappe (et)
 • kar kjer, kjerald
 • karrig mager, skrinn
 • kassebeholdning kassesum
 • kastevind vindkast
 • keiser keisar
 • kikhoste kikjehoste
 • kikkert kikarglas
 • kilde kjelda
 • kile kita (ì)
 • kilen kital
 • kime tima, klykkja
 • kimse
 • kirke kyrkja
 • kirkeverge kyrkjeverja
 • kirsebær kisseber
 • kjed keid, leid
 • kjede seg keida seg
 • kjedelig keidsam
 • kjekk ~, djerv, urædd, nyt, staut; væn
 • kjemme kjemba
 • I. kjempe kjempa, rise; kjempa- ~, rise-
 • II. kjempe strida
 • kjennelse orskurd (jus). Avsi kjennelse gjeva orskurd, taka avgjerd i ordskurd
 • kjennemerke merke
 • kjensgjerning røynsla, røynslesak
 • kjernemelk saup
 • kjetter
 • kjeve kjake
 • kjæreste kjærast
 • kjærlighet kjærleik
 • kjærtegn kjæling, smeik, kyss og klapp
 • kjøkken kjøk
 • kjøkkenutstyr kjøksgogn(?)
 • kjøpe kaupa
 • kjørel kjerald
 • kjøter fillebikkja, fehund
 • klage klaga, kjæra (på); gremjast, syta
 • klamme klomber
 • klammeri trætta, ordstrid, kiv, kjekling, bråk
 • klar klår
 • klarhet klårleik, klåre, grein, greida
 • klebe kleima, klistra, festa
 • klebrig kleimen, klistrut
 • klekkelig som munar, nøgjeleg
 • I. klemme knipa
 • II. klemme klemba, trykkja
 • klippfisk kleppfisk
 • I. klippe berg, nut; skjer
 • II. klippe klyppa
 • klippevegg bergvegg
 • klirre ringla, skramla
 • klistre kleima
 • klode klote
 • klossete kluren, trehendt
 • klokketårn stòpul, klokketårn ~ klukke-
 • klov klauv
 • klovdyr klauvdyr
 • klyver stagsegl, framsegl
 • klær klæde
 • kløft kluft, klyft
 • kløver
 • knappenål knappnål
 • knapphet underskot, skort, mangel
 • kneise
 • knekke knekkja, brjota
 • knele knea, bøygja kne, falla på kne, ganga i kne
 • knesette knesetja, taka upp
 • knep grip, meinråd, strik
 • knippe bundel, honk
 • knitre spraka
 • knudret(e) ujamn, knortut, knurput
 • knytte knyta
 • kobbel
 • kobber kòpar
 • kople binda i hop, beita, kopla
 • kopper poka, småpoka, bolesott
 • kofte kufta
 • koie
 • koke sjoda, koka
 • kolbe kolv; (mais-)klubba
 • koldbrann kaldbrand, kolbrand, daudfrost
 • koldtbord
 • kongevei kongsveg
 • konkurransedyktig tevlefør
 • kornmangel kornløysa
 • korrekt rett, ~
 • korrekthet rettleik politisk korrekthet politisk rettrunad, korrekt politikk
 • kors kross
 • korse krossa, setja kross på
 • korsfeste krossfesta
 • kort stutt
 • korte stytta
 • kortfattet stutt, fåmælt
 • korthet stuttmål
 • kortvarig stutt(varande; ryr
 • kostbar dyr
 • krampe
 • krampetrekning
 • kredittverdig svaringsfør, solvent
 • kreft åt
 • kremte krymta, kremta
 • krenge rengja
 • krenke krenkja
 • krenkelse krenkjing
 • kresen kræsen
 • krets krins
 • kretse krinsa, sverva
 • kretsløp kringlaup
 • krigserklæring stridbod
 • kro skjenkjestove
 • kronglete krunglut
 • kropp ha likam ha
 • krum bogen, bøygd
 • krumme bøygja
 • kruse laga små bylgjor; høgtide
 • krusning kåre
 • krybbe krubba
 • krydder krydda, krydd
 • krympe kreppa
 • krype krjupa
 • krypskytter
 • kryss kross
 • krysning
 • krykke krykkja
 • kryste kreista, krøysta
 • krølle krulla; ein krull
 • krøpling krypling
 • kuhale kurova, kurumpa
 • I. kull kòl
 • I. kull koll
 • III. kull kuld, føstre
 • kullkaste kollkasta
 • kullseile kollsigla
 • kumme kjer
 • kummerlig
 • kun berre, einast
 • kunde
 • kunstnerisk kunstnarleg
 • kurv korg, korv
 • kusine frenka
 • kusk køyresvein
 • kvad kvæde, song; kveda (-ì-) ho ('kveo' på Nordmøre, eit rim som hev vorte ordtøke, gno kviða)
 • kvae kvåda
 • kval pinsla, pina
 • kvalm elgen
 • kvast
 • kveg fe
 • kvele kjøva, kvæva
 • kveste meida, såra
 • kvidder kvitring, kvitter
 • kvikk kvik
 • kvikksølv kviksylv
 • kvinnemenneske kvinnfolk
 • kvittere segja kvitt
 • kylling kykling, kjukling
 • kyndig kunnig
 • kysk reinlivd, reinliva, som er svein (gut), som er møy (vækja)
 • kyskhet reinlivnad, sveindom (gut), møydom (vækja)
 • kyst strandsida, havsida
 • kølle klubba, nydja, vevl; kyl(l)a (sjøord); lær, lår (av dyr). (Upphavleg =) kylva ho (nedste og tjukkaste luten på kvernkallen) og kylve in (mangstad for kjevle in. Både kylva og kylve kjem av kolv, kjevle kjem av kavl)
 • kålorm kålmakk
 • kår stoda, tilhøve; livaure, føderåd, folga
 • kåre kòra, velja
 • kåt kåt
 • kåthet kåtskap, kjæta

L

 • laber spak
 • ladested ladstad
 • lager in upplag in; varehus, -rom in
 • lagerbeholdning ha eller ho upplag in
 • laken lakan
 • lam adj ~, lamen
 • lam in lamb in (zoo)
 • lamme lemba (få lamb)
 • lamme lama, lemja (lem – lamde) (gjera lam)
 • lammelse ha laming ho, lemjing (det å gjera lam); lamenskap (det å vera lam)
 • landeveg ha landsveg ha
 • landflyktig landlyst, utlæg, fredlaus
 • landsforvisning landlysing, utlegd
 • landsdel landslùt
 • landskap land, lende
 • langs adv langs etter, med
 • langsiktig lang, langtids-, fram i tid, framsynt. - arbeid langtidsarbeid/vedvarande arbeid, tenke - tenkja fram i tid/vera framsynt, - politikk framsynt politikk
 • langsom sein
 • langvarig langdrjug
 • last ~, ladning, farm
 • late lata (lèt, lét, late); ~ (som) låst (læst, lest, låst)
 • latter ha lått ha
 • latterlig låtteleg, løgleg
 • laug (handverks)lag
 • lav låg
 • lavalder ha lagalder ha (jur.)
 • lavtliggende låg(lendt)
 • led leid (skips-)
 • ledd in lekk ha (setnings-, oblik -); led, lìd ha
 • lede leida
 • leddorm ha lekkmakk ha
 • ledelse leiding; styring, førarskap
 • leder ha leidar, førar ha
 • ledig til råds, til reida, til leiga, fal
 • leding leidang
 • ledsage fylgja, leidsaga/-soga (Sparbu: letsågga, -såkkå 'følgj me, sei' å vis' å hjølp fræmmen mann som e ukjennt på rætt væg'. O. J. Høyem skreiv 'leidsaka', Jørund Telnes 'letsaka'. Jf. millomlågtysk 'lētsagen'. Men sjå næste!)
 • ledsagelse leidsoga, leidsogn, leidsegn (etter gno. leiðsaga, leiðsǫgn)
 • ledsager ha fylgjar, fylgjesmann, leidsagar/-sogar (Selbu: leståggår = fylgje, ektemake. Jf. gno. leiðsagi, leiðsagari. Sjå fyrre!)
 • lege lækjar
 • legeme likam
 • legemsbeskadigelse likamsskade
 • legning
 • lei leid
 • I. leie (hyre) leiga
 • II. leie (føre) leida
 • III. leie (ligge) lægje, lega
 • leilighet ha husvære in; høve in
 • leirtøy leirvaror, leirty
 • lek (~ og lærd) læk
 • lekk lek
 • lekkasje lek(e) ha
 • lekke leka (lek – lak – hev leke)
 • lekkerbisken krås ho
 • lemfeldig linnferdig
 • lemleste (et) skamslå
 • lengsel ha lengt ha, lengting ho
 • lesbar leseleg, lesande, tydeleg
 • leskedrikk ha svaldrykk ha
 • lettelse ha lette ha, lettnad
 • lettsaltet linnsalta (lite salta)
 • lettselgelig lettseld
 • lever livr
 • levetid livstid, dagar (i hans -)
 • levnet in liv in, livnad ha
 • levnetsmidler pl. føda, matvaror
 • levning ha leivning ha, leivd ho
 • lidelse ha liding ho
 • lidenskap ha ofse ha, brennhug
 • lidenskaplig eldhuga
 • liflig ljuv, gild
 • lignelse likning
 • ligning likning
 • likefrem adv beint fram
 • likegyldig likesæl
 • likegyldighet likesæla
 • likeledes like eins, sameleîs/-leides
 • likemann like, jamning
 • likesidet jamsida
 • likesinnet samlyndt
 • likestilling jamstelling ho
 • likestrøm ha likestraum ha
 • likeså like eins, sameleîs/-leides
 • likevekt ha eller ho jamvekt ho
 • likevel endå, dò, like vel, like fullt, lel
 • likhet ha likskap ha i l- med til liks med
 • linning ha lining ho
 • liv in ~. -ets vann livsens vatn
 • livegen jordbunden
 • livredding ha eller ho livberging ho
 • livsledsager sjå ledsager
 • lodde mæla med lod; lùta ut
 • loddkast(in)ing ha lutkasting ho
 • loddrett
 • logre
 • lov lov, log ?
 • lovbestemt lovfest
 • lovprise lova og æra
 • luffe sveiv ha
 • luft
 • lukket stengt; - selskap fast, avgrensa lag
 • lumpen skarveleg, filleleg
 • lumsk løynsk, (inn)ful, meinvis
 • lungebetennelse lungebrùne, -brand
 • lutre skira, reinsa
 • lutter adv skir
 • lyd ljod, låt
 • lydighet lyding, lydnad
 • lyn ljon
 • lys in ljos in; - levende livs livande
 • lyse lysa
 • lyske røyr ho (mt. -ar)
 • lysne (et) ljosna (a)
 • lysrør ljosrøyr
 • lysstoffrør ljosrøyr
 • lyve ljuga
 • lær lêr
 • lærebedrift læreverksemd
 • lærenem næm
 • I. løfte (et) lyfta (lyfte)
 • II. løfte in lovnad ha
 • I. lønn ha eller ho (pengar) løn ho
 • II. lønn ha (tre) løn ha
 • III. lønn (i sms) løynd ho
 • lønnspålegg lønsauke
 • lønnstrinn lønstig
 • løp laup, skeid, renn, sprang, tevling i løpet av innan, i
 • løpebane skeid in
 • løpetid laupartid, brundtid; avdragstid
 • løpsk styrlaus, laus løpe - fljuga ut
 • løgn lygn ho
 • løgnaktig lygjen, ljugeleg
 • løgner ljugar
 • løgnhals storljugar, ljugarhals
 • løgnhistorie lygjesoga ho
 • lørdag laurdag
 • løs laus
 • løsaktig flogsut
 • løsgjenger
 • løslate lata laus, løysa, sleppa
 • løslatelse frigjeving, lauslating
 • løsne løysa, losna
 • løsning løysing
 • løsrive riva laus, gjera fri
 • løsrivelse frigjering
 • løsøre lausøyre
 • løvetann gullboste, fivel
 • løype løyper ha
 • lår lær
 • låse læsa, stengja

M

 • makker medspelar
 • makrell makrel, stokkål
 • maktesløs
 • maktpåliggende
 • maktspråk in maktord in
 • male måla
 • maleri in målarstykke, målarverk in
 • maling ha eller ho måling ho
 • mamma mamma (– mamma – mammor – mammone)
 • man ho mòn (el. mån) ho, faks in
 • mandag måndag
 • mandig karsleg
 • manet ha eller ho manneta (marneta), gopla ho
 • mangesidig mangsidig
 • mangel skort, vant ha
 • mangle vanta, skorta (på)
 • mann ha mann ha; kar, kall ha Snåsamannen Snåsakallen
 • mannbar manntøk, giftande
 • mannskap
 • mangfoldig mangfelt
 • mangelfull vantande
 • I. marg ha (i bok) ~, jar ha
 • II. marg ha (i bein) merg ha
 • marked marknad
 • I. maske (i garn) moske ha
 • II. maske (til å klæda seg ut med) maska ho
 • masovn smelteomn
 • masse mengd
 • matbit
 • medbragt fórn, eigen (t.d. mat), medsmurd (mat, nista)
 • meddele melda, vitra
 • medfølelse medkjensla
 • medgift heimanfylgja
 • medhold medhald, samtykke
 • medlem lem, lagslem, lagsmann
 • medlidenhet medynk, miskunn
 • medliden medynksam, miskunnsam
 • medtatt sliten
 • medvirkning medverknad, hjelp
 • megen mykjen, stor
 • megle mekla
 • meieri mjølkebruk
 • melde
 • melding ~, vitring
 • melkeskum mjølkefraud in, -froda ho
 • melkeskummer mjølkefrøydar (gogn til å frøyda mjølk med, laga mjølkefraud/-froda, vella/gova/eima mjølki so ho frodar/fraudar, til t.d. kaffi)
 • melkevei vetterbraut, stjernebraut
 • mellomværende millomvera ho, millomvære in
 • menge mengja
 • menig
 • menighet lyd, soknelyd, kyrkjelyd osb.
 • menighetsråd sokneråd
 • menneskehet menneskja, manneætt
 • menneskeslekt
 • mens med(an)
 • merke merka (verta var); merkja (setja merke) å merke seg noe å merkja seg noko
 • mesling krægda, krilla
 • messing massing
 • mestbegunstigelsesbetingelser besterettsvilkòr
 • mesterskap meisterskap
 • midd (dyr) mit
 • middel råd; midel
 • middelalder millomalder
 • middelaldrende midaldra, midalders
 • middelbar umveges
 • Middelhavet Midhavet, Millomhavet
 • middelklasse millomklasse, midlungs folk, millomstand
 • middelmådig medels
 • middeltall medeltal
 • middelvei
 • midlere medel-, medels, midlungs(-), mid-, midre, midst, millomst, millomstor
 • midlertidig millombils, fyrebils
 • midsommer midsumar, høgsumar
 • midtveis midveges
 • mildhet milda, mildskap
 • minneverdig minneverd
 • misbillige mislika
 • misdanne (et) vanskapa (a)
 • misforhold mishøve
 • misfornøyd misnøgd
 • misforstå mistyda
 • misforståelse mistak, mistyding
 • misfoster vanskapnad
 • mishandle skamfara, fara ille med
 • misligheter pl. ustell, vanstell, rangstell, rangferd
 • mislighetsrevisjon
 • mislighold mishald
 • misligholde mishalda
 • misligholdt mishalden
 • mislykkes mislukkast, uheppast
 • mistanke illtru, mistru, mistanke
 • mistenkelig mistruande, illtruande, utrygg, mistenkjeleg
 • mistenksom mistruen, illtruen, mistenksam
 • mistillit ha mistru ho
 • misunnelse ha ovund ho
 • Mjølner Mjølne
 • moden mogen
 • morgen ha morgon ha; i morges i morgon (var), i dag morgons, i dag tidleg
 • motbydelig ufyseleg, ufysen, kræseleg, motberleg
 • motløs modlaus, hugfallen
 • motsatt motsnutt, motvendt, motsett, hin vegen, tvert imot, tvert um
 • motsigelse motlegg, motmæle
 • motstå standa imot, møta
 • motsetning motsetnad
 • motstrebende motviljug, traud
 • mulig mogeleg, råd
 • mulighet høve, utveg, framveg, mòge (?), mogleik, mog(e)legskap
 • munnhell (fast) segjemåte, herma
 • munter gladvær(ug)
 • muntlig munnleg
 • mye mykje (meire, mest)
 • mygg (dyr) my
 • myk mjuk
 • mynde mjåhund
 • myndig myndig, som hev nått lagalderen
 • myndighet styre(s)makt, mynd
 • myntenhet mynteining
 • myntpreg myntstempel
 • I. mødre (mt. av moder) møder
 • II. mødre (mt. av mor) mør
 • møkk myk
 • møll mòl
 • mølle mylna, kvern
 • møller mylnar, malar
 • møllestein mylnestein, kvern
 • mønster mynster
 • mør møyr
 • mørk myrk
 • mørke myrker
 • mørkeblå myrkblå
 • mørkne myrkna, skumast
 • måtehold hegd, måt in, måte, måtehald
 • måpe gapa
 • måteholden
 • måle mæla
 • måned månad (mt. -er)
 • månedlig månadsviss, kvar månad

N

 • nabo granne
 • nabolag grannelag, grend
 • naboskap grendskap
 • nag agg
 • namsmann nåmsmann
 • natt natt, nott
 • naturlig skapleg, medfødd, medgjeven, sjølvgjeven
 • naturlighet einfelda
 • naturligvis som ventande er, må vita
 • navn namn
 • navnetrekk namneskrift, -merke
 • navngi nemna, kalla
 • nedarvet nedervd
 • nedbemanne manna ned
 • nedbemanning nedmanning
 • nedbør nedburd
 • neddysse stilla av
 • nedkomst
 • nedlate (seg)
 • nedlatende
 • nedlegge leggja ned
 • nedrig låk
 • nedskrive skriva upp
 • nedstamme hava upphav, ætta på
 • nedsettende svertande
 • nedstemt
 • nedtegne skriva ned, bokføra
 • nedtrykt mismodig, hugtung, nedtyngd
 • nedtrykthet mismod, hugsott
 • nedverdige nedra, skjemma
 • negl nagl (negler)
 • neie nigja
 • nekte neitta
 • nektelse neitting
 • nem (lærenem) næm
 • nese nòs (pl. naser), nasa, nev
 • nesegrus adv å gruve
 • nestekjærlighet næstekjærleik, velgjerd
 • nesten nær, so nær, nærom, mest, mesta, innpå, burtimot
 • nestenulykke næromulukka, nær(om) ei ulukka
 • nestformann varaformann
 • nettopp just
 • nevenyttig hendug
 • nevnelse nemning
 • nevø brorson, systerson
 • niese brordotter, systerdotter
 • nidkjær ihuga, streng
 • nippe nypa (nyp, naup, nope)
 • nisse tufte (-kall, -kjerring, -folk), gardvord, tunkall, tomte
 • no(g)enlunde nokorle(id)es
 • no(g)ensinne nokongong, nokon gong
 • no(g)ensteds nokonstad
 • nok nog; nok en gang endå ein gong; det er nok det det er vel det
 • nokså nogo
 • nordisk norderlendsk
 • nord-lig nordleg
 • nordligst nørdst, nordlengst, lengst nord
 • nordlys nordlyse
 • nordvest ~, utnord
 • Norge Noreg
 • ny ~. i ny og ne i ny og near
 • nyankomne nye
 • nydelig naudvæn, dåvæn, frid
 • nyhet (eitkvart) nytt, nyhende in; tidende in, njosn ho
 • nyhetsblad meldingsblad
 • nype hjupa, njupa
 • nyre nyra in (nyro)
 • nyrebekken nyrehola, nyrerom
 • nyrekapsel nyrnahus/nyrehus, nyrestokk
 • nyse njosa
 • nysgjerrig nyfiken, forviten
 • nysgjerrighet nyfikna
 • nyte njota
 • nytelse njoting
 • nyttår nyår, nytt år
 • nytte nytta
 • nærbeslektet nærskyld
 • nærhet nærleik – i nærheten nær, nærhendes, i nærhand
 • næringsdrivande selvstendig -
 • næringsmiddel føda
 • næringsvei fødeveg
 • nærme (seg) koma nærare, nærast
 • nærværende nærverande, til stades, til stadar
 • nøde nøyda
 • nødertørft naudturft
 • nødshandling
 • nødt være ~ til nøydast til
 • nødtvungen nøydd
 • nødvendig(vis) naudsynleg, naudsynt, turvande; plent – nødvendighet naudsyn ho eller in, trongsmål in, trengsmål in
 • nødverge naudverja
 • nøkk nykk
 • nøkkel lykel, nykel
 • nøle drygja, dvelja
 • I. nøste nysta (mt. nysto)
 • II. nøste nysta
 • nøtt not (ò)(mt. neter)
 • nøttebrun natebrun
 • nøtteskal nateskurn, -skal
 • nøyaktig nøgje, noggrann, grannsam, grann- – nøyaktig laget granngjord – nøyaktighet grannsemd, grannskap (um folk)
 • nøyeregnende nøgjen
 • nøysom nøgsam nøysomhet nøgsemd
 • no. nå og da då og då

O

 • offentlig ålmenn. offentlig veg allfarveg
 • offentliggjøre kunngjera, gjeva ut
 • offentlighet ha ålmenta ho
 • også òg, au, mèd
 • old- (i sms) forn-, gamal-
 • oldkyndig fornkunnig
 • oldkyndighet ha fornkunna ho
 • oldtid forntid, fornalder
 • oldtidsminne fornalderminne
 • olje
 • om kull i koll
 • omarbeide gjera um
 • omberamme flytja
 • ombestemme (seg) skifta meining, tenkja onnorleîs/-leides
 • ombudsmann umbodsmann
 • ombord
 • omdanne
 • omegn ha umland in
 • omfang in vidd, ummål, rundmål; storleik
 • omfavne
 • omfavnelse famntak, umfamning
 • omfatte femna
 • omfattende ruvande, vidfemnande, stor
 • omgi standa umkring, kringsetja
 • omgivelsedet som er umkring, folk umkring osb. i naturskjønne omgivelser
 • omgjøre
 • omgjengelig
 • omgå ganga undan
 • omgås
 • omhu umhug, umsut, ans
 • omhyggelig umhugsam, nøgjen; fyreseggjord
 • omkomme døy(a), mista livet, setja livet til, strjuka med
 • omkostning ha kostnad ha
 • omkved umkvæde
 • omlyd ljodbrigde
 • omløp laup, kringlaup, ringlaup
 • omme ute
 • omriss avrit
 • omsetning ha eller ho umsetnad ha
 • omsetting ha eller ho umsetning (av mat i kroppen) ho
 • omsorg umsut
 • omstendelig
 • omstendighet ha umstende in
 • omstøte
 • omsvøp
 • omtrent på lag, um lag
 • omtvistet umstridd
 • ond vond
 • onkel ha farbror, morbror ha
 • opparbeide dyrka upp, byggja (upp), vinna seg
 • oppbevare taka vare på, vardveita, gøyma osb.
 • oppbevaring varetekt, vardveitsla, gøyming osb.
 • oppbrakt uppøst
 • oppbrudd in avferd ho
 • oppbud
 • oppbyggelse (trudoms-)kveik, nerk, nøring, styrkjing
 • oppdage finna, koma på
 • oppdra seda (upp). veloppdragen velseda
 • oppdragelse ha uppseding ho, (upp)fostring ho
 • oppdrive få tak i
 • oppfarende brådlyndt
 • oppfatte skyna (a)
 • oppfordre moda upp, beda
 • oppfordring ha eller ho uppmoding ho
 • oppføre seg bera seg åt, fara åt/fram, te seg
 • oppførsel framferd, åtburd, åtferd
 • oppgang
 • oppgave ha uppgåva, fyrelòga ho
 • oppgi nemna, gjera greide fo
 • oppgjør avrekning
 • opphavsrettbeskyttet under upphavsrett
 • oppheve avskipa, attra, gjera ugild
 • opphevelse
 • opphisse øsa upp
 • opphold in upphald in
 • oppholde halda uppe; seinka; halda til
 • oppholdssted in tilhelde in
 • oppholdstillatelse ha tilhaldsløyve in
 • oppholdsvær upplett
 • opphøye høgja upp
 • opphøyelse
 • opphør upphald, ende
 • oppklaring
 • oppleve røyna, vera med på, liva (med) i. De opplever situasjonen som problematisk. Dei tykkjer stoda er vand.
 • opplevelse ha røyning, røynsla ho
 • opplære
 • opplæring
 • oppmerksom merksam, ansug, ansen, gaumsam, åhugfull. være oppmerksom (på) gauma (etter), ansa (på)
 • oppmerksomhet ha merksemd ho, ans ha, (åt)gaum ha, gaumsemd ho
 • oppmuntre (et) moda upp, øla upp, ødla upp
 • oppmuntring ha eller ho uppmoding ho, uppøling ho
 • oppnå få, nå (fram til), greida (greidde)
 • oppnåelse ha vinning ho
 • opprette (et) skipa (a), laga (a)
 • oppriktig ærleg, sann, ålvorleg, ekte, beintfram
 • opprinnelig upphavleg
 • opprinnelse ha upphav in
 • opprettholde halda fast på, halda ved lag, halda uppe
 • oppriktig sann, ærleg, truverdug
 • opprømt
 • opprør
 • oppsigelse
 • oppsikt
 • oppskjørtet
 • oppskrift
 • oppslutning
 • oppspore
 • oppstå verta til, koma upp
 • oppstandelse uppstoda (å standa upp frå dei daude), uro (styr, upplaup)
 • oppsyn tilsyn
 • opptegne
 • opptog
 • opptre (på teater) spela
 • opptrinn
 • oppvakt
 • oppvarte
 • oppvigle
 • oppvigleri
 • oppvise syna fram
 • ord in ~. ta til orde taka til ords
 • orden ha ordning ho
 • ordentlig retteleg
 • ordforråd in ordfang in
 • ordgyter skravla, skravlebytta
 • ordlyd in lyding ho
 • ordrett ordgrann
 • ordspråk ordtak, ordtøke
 • ovenfor ovan(for)
 • overalt allstad(en)
 • overanstrenge (seg). -anstrengelse ha
 • overbefolket yverfolka
 • overbelaste yverrøyna, yvertyngja
 • overbelastning ha yverrøyning, yvertyngjing ho
 • overbevise (yvertyda)
 • overblikk yversyn
 • overbringe
 • overbærelse tolmod
 • overdra
 • overdragelse ha yverføring ho
 • overdrive ofsa (-ar, -a)
 • overdådig
 • overenkomst semja, avtala
 • overenstemmelse samhøve (i - med i samhøve med)
 • overensstemmende samstavande
 • overfalle taka på
 • overfladisk yverflate-; grunn
 • overflate ha yverflata, skorpa, utsida, yta ho
 • overflod ovnøgd (-i, -er)
 • overflødig meir enn nog, tarvlaus
 • overfor andsynes
 • overformynderi yverformyndar
 • overformynderi yverformyndarstyre
 • overfølsom ovvar(næm) –
 • overfølsomhet ovvarnæme
 • overgå sigra, koma yver, slå
 • overgi
 • overgivelse
 • overhand
 • overhale
 • overhaling
 • overhengende trugande
 • overhode
 • overholde (regel, frest) halda
 • overhøre
 • overilet
 • overlate lata få, hava, vera osb.; setja til
 • overlegen
 • overlegenhet ha
 • overleggg in
 • overlevende ha
 • overløper ha
 • overmål yvermål
 • overmanne
 • overmot ovmod
 • overnatte
 • overraske forstøkkja; undra; koma brådt på
 • overraskende uventa
 • overraskelse ha forstøknad
 • overrekke
 • overrekkelse ha
 • overrumple koma brådt på
 • overse sjå yver; sleppa auga av
 • oversette setja um. Boken er oversatt til … Boki er umsett til … Oversatt fra tysk til norsk av ... Frå tysk til norsk av ...
 • oversettelse ha umsetjing ho
 • oversikt ha yversyn ho eller in
 • oversiktlig
 • oversjøisk yversjøs
 • overskrift
 • overskudd yverskot
 • overskyet skya
 • overslag
 • overstadig
 • overstrømmende
 • oversvømme fløyma
 • oversvømmelse ha
 • overtale
 • overtallig
 • overtramp
 • overtre
 • overtreredelse ha brot (- av regelen brot på regelen)
 • overtro ha ovtru ho
 • overtroisk ovtruen
 • overtyde
 • overveie tenkja etter/gjenom, grunda på
 • overveielse ha
 • overveiende yvervættes
 • overvekt
 • overvektig
 • overvelde
 • overvurdera vyrda for høgt
 • overvære vera til stadar
 • overøse
 • overøvrighet

P

 • Palatinerhøyden Palatinhøgdi
 • pasientforløp (mrk.: låkt byråkratord utan serleg meining for utanverdi) (gangen i) helsestell sammenhengende pasientforløp
 • passe høva
 • passende høveleg, lagleg
 • passord lykelord, åtgangsord, tilgangsord
 • pattebarn sogbarn
 • pattedyr sogdyr
 • pause kvild, upphald
 • peile meda, mæla
 • pelskåpe skinnkåpa
 • pels(verk) villvarskinn, villvara
 • pengemangel pengeløysa
 • person ~ ha, menne in
 • personale
 • personlig personleg; sjølv
 • personlighet karakter, personlegdom
 • pilgrimsled pilgrimsveg
 • pille pilka
 • pine (te) plaga (a)
 • pinnsvin/piggsvin bustigul, bustyvel ha, igulkott ha
 • pinse ha eller ho pins(tid), kvitsunn
 • pisk svipa
 • pirre
 • plage plåga
 • plass ha stad ha (mt. -er); rom in; sæte in
 • plaske
 • plaster plåster
 • pleie røkta, sjå til
 • pleiebarn fosterbarn
 • plikt skyldnad, byrd
 • pliktig skyldug, bunden
 • pludre
 • plutselig brådt, uventa
 • plyndre plundra, ræna, rana, herja
 • pode
 • podning
 • pomp - og prakt drust og dramb
 • pose ha pòse ha
 • Postvesenet Poststellet
 • prakt dramb pomp og p- drust og dramb
 • praktfull
 • praie
 • pram pråm
 • prange
 • prelle spretta
 • prisverdig rosande
 • prippen
 • prise rosa, lova, prisa
 • proppe stappa
 • pruste
 • pryle dengja
 • preg merke
 • prektig drusteleg
 • prøve prøva, freista, røyna
 • prøvelse røyning, tyngsla
 • prøvestykke
 • putevar putever, -vær
 • punktlig
 • purre
 • puste anda
 • pæl påle, staur
 • pælev. påla
 • pølse pylsa, kurv
 • påberope (seg) visa til, skulda på; hævda, krevja
 • påby
 • pådra seg draga på seg
 • påfallende
 • påføre valda, gjera
 • påfunn påfynster
 • pågripe gripa, fanga, fakka, setja fast
 • pågå ganga/gå fyre seg, vera i gang – pågående som gjeng fyre seg, som er i gang, igangsett
 • påholden
 • påhør
 • påkalle
 • påkjenning pårøyning, tyngsla
 • pålegg ålag; suvl lønns- lønsauke; (p)ålegg (på braud)
 • pålegge
 • pålitelig trugen, sætande
 • pålitelighet
 • påpasselig
 • påpeke
 • pårørende som vardar til, varnad, vardande
 • påse sjå til, syta for
 • påskjønne
 • påstå hævda, standa på
 • påtale påtala
 • påtalemyndighet påtalemakt
 • påtaleunnlatelse påtalefråfall (jur.)
 • påtatt tilgjord
 • påtrengende nærsøken

R

 • radbrekke slå sund(t), skjemma, skamføra (skamfara), fara ille med, skada, knusa (upphavlegt um ei refsing:) leggja på stegl og hjul (t. Rad = hjul)
 • rakke
 • I. ramme ha eller ho råma ho
 • II. ramme (et) råka (a)
 • ran in rån (el. ran) in
 • rand ha eller ho rand ho
 • rane (et) ræna (el. rana) (a)
 • rank rak
 • ranke
 • ransake (et) rannsaka (el. ran-) (a)
 • ransaking ha eller ho rannsaking (el. ran-) ho
 • rask snøgg, snar, rad, skjot
 • rasle skratla el. skrasla, tuska, ruska
 • rast kvild
 • rastløs stundeslaus
 • ravn ramn
 • redd rædd (el. redd)
 • redde berga, frelsa
 • I. rede in reid, reir in
 • II. rede greida gjøre ~ for gjera greida for
 • redelig reideleg, ærleg, rettvis
 • reder ha reidar ha
 • redning ha eller ho berging ho
 • redningsbelte in livbelte in
 • redningsbåt ha livbåt ha
 • redningshåp in bergingsvon ho
 • redningsvest ha livvest ha, bergingsvest ha
 • redsel ha ótte, fælske ha, rædsla ho
 • redskap reidskap
 • regel takster (tak´str)
 • regelmessig regelbunden, regelfast, jamleg
 • regjere styra, råda
 • regjering ha eller ho riksstyre in
 • regnbue ha regnboge ha
 • regnbyge (regn)el
 • I. regne rekna
 • II. regne regna (vêr)
 • regning ha eller ho rekning ho
 • regnskap rekneskap
 • reir in reid, reir
 • reise ha eller ho reis(a), ferd ho
 • reiseerindring ha eller ho ferdaminne in
 • reisegodtgjørelse ha ferdakost(nad) ha, ferdapengar
 • reisestøtte ferdastudnad, ferdapengar
 • reiseselskap ferdalag
 • reke rækja ho
 • rekkefølge rekkjefylgja (ty. Reihenfolge)
 • rekkevidde rekkevidd (ty. Reichweite)
 • rekkverk handrid
 • renhet reinleik
 • renke meinråd ho, meinkrok
 • renkespill
 • rense reinsa, reinska
 • renselse ha skirsla ho
 • rensing ha eller ho reinsing, reinsking ho
 • renslig reinsleg
 • renslighet reinsemd
 • reperbane
 • retning ha eller ho leid, stemna ho
 • retningssans stadsans
 • I. rett ha (mat)rett (mt. -er) ha
 • II. rett ha (i domstol) rett (mt. -ar) ha
 • III. rett (bein) ~
 • rette (et)
 • retter-gang ha rettargang ha
 • rettersted rettarstad
 • rettesnor rettesnor, rettleiding
 • rettferdig rettferdug, rettvis
 • rettferdighet ha rettferd, rettvisa ho
 • rettferdiggjøre orsaka
 • rettighet ha rett ha, rettende in
 • rettighetstap rettstap
 • rettmessig rett, rettkomen, lovleg
 • rettsbelæring rettsutgreiding
 • rettsforhandling rettsmøte
 • rettsgyldig rettsgild
 • rettskaffen rettvis
 • rettssikkerhet ha rettstrygd ho, rettstryggleik ha
 • rettsvesen in rettsstell in
 • rettvis ~
 • rettvisvishet ha rettvisa ho
 • revesaks reveglefsa
 • revne rivna
 • ribbe
 • ribbeben rìv in, siderìv, sidebein
 • ringeakt vanrøkt, vanvyrdsla, vandyrdnad, mismæting
 • riktig rett
 • rippe riva upp
 • roe næpa
 • I. rogn ha (tre) raun, ~ ha
 • II. rogn ha eller ho (fiske-) rogn ho
 • rokke rikka
 • rom-folk romm-folk (ò) (som talar rommani eller rommanes)
 • romme (et) roma (a), røma (de)
 • rosenbusk klunger
 • rosenrød roseraud
 • rov rån
 • rovdyr rædyr
 • rovfugl ræfugl
 • ru uslett
 • ruge liggja yver, klekkja, verma
 • rumpe rumpa rumpa bar berrumpa (jf. berrføtt)
 • rundholt
 • rundhåndet romhendt
 • runge bera, gjeva atterljom eller -ljod
 • ruse vidjekorg; teina
 • rustning herbunad
 • ryggrad rygg, ryggbein
 • rykte ord; umdøme
 • ryktes spyrjast
 • rynke ha rukka, skrukka ho
 • ryste rista, skaka
 • rystelse risting, skaking
 • rytter ridar, hestkar
 • rytteri hestfolk
 • ræv rauv
 • rødglødende raudglødd, raudgloande
 • I. rødme ha raude ha, ròde ha
 • II. rødme (et) raudna, ròdna
 • røkelse ha røykjelse in
 • I. rømme ha (-graut) rjome (el. røme) ha
 • II. rømme (te) røma (de), fly
 • røpe byrta
 • rørelse ha rørsla ho
 • rørt kløkt, gripen
 • røve rana ~ ræna, herja
 • rådføre (seg)
 • rådighet ha rådvelde in
 • rådighetsinnskrenkning band på råderetten
 • rådsforsamling
 • rådslagning rådgjerd, samråding
 • rådslå halda råd, samråda seg
 • rådvill rådvill, rådlaus
 • råstoff råemne
 • råtten ròten

S

 • sadel sâl (sadil), sø(d(u))l (sj.)
 • sagn segn
 • sakesløs saklaus
 • sakkyndig sakkunnig
 • sakkyndighet sakkunna
 • saks saks el. soks
 • saksbehandler sakfyrehavar
 • saksbehandling sakfyrehaving
 • saksforhold
 • sakte seint
 • saktens fulla
 • saktmodig spaklyndt, tolsam
 • saktmodighet spaklynde, tolsemd
 • salg sal
 • salighet sæla
 • salgsbetingelse salsvilkòr
 • salig sæl, frelst
 • salt salt (til mat); saltemne
 • saltvann havvatn
 • saltvannsfisk sjøfisk, havfisk
 • samarbeid samarbeid, samvinna, samstrev
 • samarbeide samarbeida, samvinna
 • samhørig
 • samhørighet
 • samkvem samkvæme
 • samle samla, sanka, samna
 • samlefolk sankarfolk
 • samleie samlega, hjåsvæve
 • samling samning, hop; stemna, møte; vit
 • sammalt (- rug, - mjøl) sammalen (-i, -i / -e)
 • sammenfatte draga saman
 • sammenfolde leggja saman
 • sammenholde jamføra
 • sammenlignbar jamførande
 • sammenligne jamføra
 • sammenrotte slå seg i hop (òg rotta seg i hop, frå t.), samansverja
 • sammensetning ha eller ho samansetjing
 • sammenstille setja jamsides
 • sammenstøt samanstøyt
 • sammentreff samanfall
 • samstemme samstavast
 • samt og, og so, attåt, dessutan
 • samtidig samstundes
 • samtlige alle
 • samvittighet samvit
 • samvittighetsløs hjartelaus
 • samvær samvære in, samvera ho
 • sann ~
 • sannferdig
 • sannhet ha sanning ho det er i s- det er allvisst, sant og visst
 • sannsiger ha spåmann ha
 • sannsynlig likleg, vera likt til, rimeleg, truleg, vonleg
 • sannsynlighet ha likende in, sannsyn
 • sanse gå, merka
 • sansebedrag synkverving
 • sanselig
 • sanseløs gålaus
 • sangstemme songrøyst
 • sats
 • satt sett; spakleg
 • sau saud (mt. -er)
 • savn in saknad ha, sakn in
 • savne (et) sakna (a)
 • seddel ha setel ha (mt. setlar), penge∼ versla ho
 • sedelig sedug
 • sedelighet ha sedugskap ha
 • segl segl, innsigle
 • segne (et) siga (sig, seige, sige), sìgna
 • sei seid
 • seier ha siger ha
 • seiers-løp in sigergang ha
 • seil segl
 • seile sigla (de), segla (a)
 • seilas sigling, segling, seglferd
 • seilferdig seglbudd
 • seilbar siglande, fløytt
 • selge selja (sel, selde, selt)
 • selskap in lag in
 • selskapelig
 • selsom underleg
 • selv sjølv, (fleirtal:) sjølve, (inkjekyn:) sjølvt (sjeldan i skrift)
 • selvangivelse ha sjølvmelding ho, sjølvuppgift (Vågslid)
 • selvantenne (nte) sjølvkveikja, sjølvtendra, sjølvtenda, sjølvtenna
 • selvantennelse ha sjølvkveikjing, sjølvtendring, sjølvtending, sjølvtenning
 • selvbebreidelse in
 • selvbedrag in sjølvdåring
 • selvbehag in sjølvnøgje in
 • selvbeherskelse ha (sjølv)tøyming
 • selvbestemmelse ha sjølvråd ho
 • selvbestemmelsesrett ha sjølvråderett ha
 • selvbetjening ha eller ho sjølvval in
 • selvbevisst sjølvtrygg, sjølvmedviten
 • selvdekning ha eller ho
 • selvdød sjølvdaud, sjølvsturta
 • selveier ha sjølveigar ha
 • selverkjennelse ha
 • selverkjennende sannande
 • selververvende ha
 • selvforakt sjølvhat (?)
 • selvforherlighelse ha sjølvros ha
 • selvforklarende sjølvtydd (Eivind Vågslid)
 • selvfornektelse ha sjølvneitting
 • selvfornyelse ha
 • selvforsakelse ha
 • selvforskyldt sjølvvalden
 • selvforsyning sjølvberging
 • selvforsynt sjølvhjelpen, sjølvberga
 • selvfølelse ha sjølvkjensla
 • selvfølge sjølvfylgja
 • selvfølgelig sjølvsagd, sjølvgjeven (til medord:) sjølvsagt, so klårt, el. innskot: må vita, kann du skyna
 • selvgod sjølvnøgd
 • selvhevdelse ha
 • selvhjulpen sjølvberga, sjølvholpen/-hjelpen
 • selvhøytidlig
 • selviakttagelse ha sjølvsyn ho eller in
 • selvmedlidende ynkesam
 • selvmotsigelse ha
 • selvoppofrende
 • selvoppofrelse ha
 • selvoppholdelse ha sjølvberging
 • selvoppholdelsesdrift ha eller ho
 • selvopptatt
 • selvopplevd
 • selvransakelse ha
 • selvsagt sjølvsagd
 • selvsamme
 • selvskreven sjølvgjeven
 • selvskudd in sjølvskot in
 • selvstendig sjølvstendug, sjølvråden
 • selvstendighet ha sjølvstende, sjølvræde
 • selvtekt ha sjølvtekt ho
 • selvtilfreds sjølvnøgd
 • selvutløse
 • selvutslettelse ha
 • selvtillit ha sjølvtru
 • selv om konj. endå, jamvel
 • sendebud sendebòd, utsending ha
 • sendelse ha sending ho
 • sengeleie in senglega ho, kòrlega/-lægje
 • sengeliggende sengfast, sengbunden, kòrlegen
 • senhet seinleik, tøvring, langdrag
 • senke (et) (- eitkv. på djupet) søkkja (søkkte); (setja, gjera eitkv. lægre) lægja (lægde)
 • senking ha eller ho søkkjing, lægjing ho
 • sete in sæte
 • setebelte
 • seter ha eller ho sæter ho
 • setning setning
 • setningledd in setningslekk ha
 • severdighet ha bisn ho
 • si segja
 • sidestykke make
 • sideværelse siderom
 • sikker trygg, viss
 • sikkerhet trygd (pant), tryggjing, tryggleik Sikkerhetsrådet Tryggjingsrådet
 • sikkerhetsbelte
 • sikkerhetskontroll tryggjingskontroll
 • sikre tryggja (trygde)
 • sikring ha eller ho tryggjing ho
 • sikringboks
 • sikringsholder
 • sikringskap
 • sikte skulda, sekta
 • siktelse ha skulding ho
 • sindig logn; umtenkt
 • sinke seinka
 • sinn in vit in, hug ha
 • sinnelag huglag, (hug)lynde
 • sinnsbevegelse hugrørsla
 • sinnslidelse
 • sinnsstemning huglag
 • sinnssvak
 • siv sev
 • sjelden sjeldan; fåtidt
 • sjeldenhet sjeldsyn
 • sjelefred sålefred, hjartefred
 • sjeleglad hjarteglad
 • sjelsstyrke hugstyrke, tolmod
 • sjødyktig
 • sjøpinnsvin in kråkebolle ha
 • sjøstjerne ha eller ho krosstroll in
 • sjøuhyre sjøtroll, sjotroll
 • skadeerstatning skadebot
 • skadeforvoldelse skadeverk
 • skadesløs skadelaus, uskadd
 • skaffe få tak i, lata få råda
 • skalte (og valte) styra og stella
 • skammel
 • skammelig skamleg
 • skap in (kjøle-) skåp
 • skapelse ha skaping ho, skaparverk in
 • skapning skapnad
 • skarlagen in skarlak in
 • skarpsindig kvass(tenkt), snarp, gløgg
 • skarpsynt kvassøygd
 • skattbar skattlagd
 • skattefrihet ha skattløysa
 • skattelettelse skattelette ha
 • skattesnyteri skattesnyting
 • ski skid
 • skie skida
 • skiftevis til skiftes, ymist
 • skikkelig retteleg, skipeleg
 • skikkelse ha skapnad ha, likende in, likneskja
 • skikket hendt, før, høveleg
 • skillevegg skilvegg
 • skilpadde ha eller ho skjelpadda ho, skjoldpadda ho
 • skilsmisse ha skilsmål ( i giftemål) in, hjonskilnad
 • skilt mekre, skilt
 • skiløp in skidrenn in
 • skinndød dvaledaud
 • skingre gnella
 • skingrende gnellande
 • skinnbarlig berrsynleg, audsynleg
 • skinnmager berrbuna, skrinn
 • skinke
 • skinnhellig skrymtheilag
 • skinngrunn skalkegrunn, påskot, orsaking
 • I. skinne skjena
 • II. skinne skina (skein)
 • skinnsyk svartsjuk, åbryden
 • skipsfart skipsferd, sigling
 • skipsverft skipsverv
 • skisse rìt, avriting
 • skje henda, bera åt/til
 • skjebne ha lagnad ha, forlòga
 • skjebnemøte in
 • skjebnesvanger lagnadstung
 • skjebnetro ha lagnadstru ho
 • skjel skil
 • skjele skjegla
 • skjeling skjegling
 • I. skjell in (på fisk; kamb-) skjel ho (pl. -jar)
 • II. skjell in (grensa) skil in
 • skjelett beingrind, beinrangl
 • skjelsettende skilsetjande (som set skil)
 • skjellsord
 • skjellig skilleg, rimeleg, sterk
 • skjelne skilja, gjera skil på
 • skjeløyd skjegl(øygd), skjåg
 • skjende krenkja, gjera herverk
 • skjendig skamleg, skamlaus
 • skjenke skjenkja, slå i; bjoda, gjeva
 • skjul in skjol in
 • skjule (te) dylja (dulde), løyna (de), gøyma (de)
 • skjult duld, løynd, gøymd
 • skjulested gøymestad, gøyme in, duld ho, løynderom
 • I. skjær in (i sjøen) skjer in
 • II. skjær skir
 • skjære ha eller ho skjor ho
 • skjærsild ha skirseld ha
 • skjærtorsdag ha skirtorsdag ha
 • skjødesløs skøytelaus skjødesløshet grein(ar)løysa, skøyteløysa
 • skjøge skjøkja, hora
 • skjønn væn, fager
 • skjønnhet ha vænleik ha
 • skjønne skyna
 • skjønnlitteratur hugleiksbøker, hugleiksskriving
 • skjønt trass i at, endå (um), for di um
 • skjør skøyr
 • I. skjøte in skøyta ho
 • II. skjøte (et) skøyta (skøytte)
 • skjøtesløs skøytelaus, uvurden
 • skjøtte skøyta, ansa, vyrda
 • skli sklida
 • skoflikker skobøtar
 • skolevesen skulestell
 • skomaker skomakar
 • skott in (i båt) skut in
 • skotte glytta, skoda
 • skovl
 • skral
 • skranten låk
 • skramme ha eller ho skråma ho
 • skredderskraddar
 • skrent ufs, hamar, brun, brot
 • skri skrida
 • skritt in stig in
 • skrog skrov, skipsbul
 • I. skue (et) skoda (a)
 • skuebrød in synebraud (el. -brød) in
 • II. skrue skruva
 • skrumpe skrøkka, skreppa
 • skryte skrøyta
 • skrekk skjerra, skræma ho
 • skrekkelig fælsleg
 • skremme skræma
 • skremsel skræmsla
 • skriftlighet skriving s- i skolen skriving i skulen; (lese- og) skrivekunna, skrivetame; skriftfesting kravet til s- kravet til skriftfesting
 • skriftlighetskrav skriftfestingskrav (jur.)
 • skriftrull rull(a), skrå ho
 • skrømt skrymt
 • skrøpelig veikleg, vesal
 • skuffe reka
 • skudd skot
 • skuddår skotår, laupår
 • skueplass synstad, leite
 • I. skuffe svika
 • II. skuffe mòka, ausa
 • skuffelse vonbrot
 • skuespill skodespel
 • skuespiller skodespelar
 • skulder herd (herdar), oksl
 • skuldertrekk, -trekning herdeskot
 • skule gluma
 • skulke myta seg
 • skum fròda ho, fraud in, skùm
 • skumme fròda, frauda, skùma, (mjølk) fløyta, avryma; frøyda (s. melkeskum(mer)) ~ sterkt (um vatn) kvitfyssa, kvitfossa
 • skummel skumleg, glumleg
 • skumple
 • skurk skarv, tjuv
 • I. skur skur (vêr)
 • II. skur skùrd (å skjera)
 • sky v halda seg ifrå
 • skysse skyssa (skytsa), gjeva skjot
 • skyfri skylaus
 • I. skygge skugge
 • II. skygge skyggja
 • skyggeside skuggesida, avsøla
 • skylapp ha (på hest) skygglapp ha
 • skyldes vera grunn til, kvifor, botna i hva skyldes den økende arbeidsledigheten? kvifor aukar arbeidsløysa? // Økningen i strømforbruket skyldes uvanlig lav kulde Uvanleg låg kulde aukar straumbruket, straumbruket aukar etter uvanleg låg kulde, uvanleg låg kulde veld auka (auke i) straumbruk
 • skyldfri saklaus, uskuldig
 • skyldighet skyldnad, byrd
 • skylle skòla, skylja
 • skyllevann skòl ho, skolvatn
 • skynde skunda
 • skyplett skydott
 • skytsengel ha verjeengel ha
 • skytshelgen verjehelgen
 • skytsånd vord, fylgja
 • skyttel ha (harpun; i vev) skùtel ha
 • Skytten Bogemannen
 • skøyte ha eller ho (renna på -) skeisa ho
 • skåne spara
 • skånsom linn, livsam, mild
 • skår in brot in; skard in
 • skåte skòte
 • sladre (et) slarva (a)
 • slagferdig hoggram
 • slakte slåtra, slakta
 • slange ha orm ha
 • slank grann, sinut, smal, mjå
 • slanke
 • slapp slak; veik
 • slave træl
 • slaveri trældom, trælehald
 • slegge ha eller ho sleggja ho
 • slekt ætt
 • slekte (på) likjast
 • slektning skylding, ætting
 • slektskap skyldskap
 • slektsnavn ættenamn
 • slentre rusla
 • slepe draga
 • slesk
 • slette (et) (gjera jamn) jamna, strjuka; taka burt
 • slibrig
 • slibrighet
 • slimhinne
 • slikke sleikja
 • slikkepinne
 • slokke (et) sløkkja
 • slu sløg
 • sluhet ha sløgskap ha
 • sludd slette, slatter
 • sludder vas, tøv
 • sluke gløypa
 • slukke sløkka, slokna
 • slukøret
 • slumre dorma
 • slumpe (til) heppa, råka
 • slunken
 • slutt ha ende, endskap ha, endelykt ho
 • slutte (et) enda, luka; slutta (dra ei slutning)
 • slyngel
 • slyngplante
 • sløse øyda upp, øyda burt, sløysa
 • sløseri øydsla ho, øyding
 • sløv sljo (slø)
 • sløve sljoa (sløa)
 • sløves sljoast (sløast)
 • sløvne sljona (sløna)
 • sløyfe taka burt, springa yver, ikkje taka med
 • smekker
 • smerte verk
 • smertefri verklaus
 • smertestillende (namnord) lyv
 • smidig ledug, mjuk
 • smiger ha smeik ha
 • smigre (et) smeikja (smeikte)
 • smiske smeikja
 • smitte fengja
 • smittsom
 • I. smug t smòg in
 • II. smug i - i løynd
 • smugle (et)
 • smugle
 • smukk
 • smult smolt
 • smultring smoltring
 • smuss saur, skit
 • smutt
 • smålighet
 • småspist småæt, -eten
 • snakke tala, røda, mæla
 • snakketøy kjeft, skravl ho
 • snakkesalig taletrengd, i rødelaget
 • snaps dram
 • snau snaud
 • snegl in snigel ha
 • sneglehus in sniglehus in
 • snekker snikkar
 • snikmord løyndråp, løynmord
 • snike snikja
 • snitt
 • snuble snåva
 • snylte snultra
 • snyltedyr snultrar, snultredyr
 • snylteplante snultrevokster
 • snæver snæv, trong
 • I. snø snjo
 • II. snø snjoa v
 • snørydning/-rydding snjo|mokst(er), -moking, -brøyting
 • snøskuffe snjoreka
 • snøvle
 • sogn in (kyrkje-) sókn ho
 • sogne (et) sókna (a)
 • sokk sokk, leist
 • sokkel ha ~, fotstykke in
 • sol ha eller ho ~ ho
 • solbrenthet ha solbrenda ho
 • solformørkelse ha solmyrke in
 • solhverv, solverv in solkverv in, solvending ho
 • solnedgang ha soleglad in
 • somoppgang ha solrenning ho
 • solstreif in solglytt ha
 • soleklar klår som sol, audsynt
 • solemerker pl
 • solsikke solvendel
 • somle (et) sumla (a)
 • sommer sùmar
 • sommerfugl fivrelde, marihane
 • soningsudyktig soningsufør
 • sorgfri sutlaus
 • sort slag
 • sovemedisin svæveråd
 • sovemiddel svæveråd
 • spalte kløyva, kluva
 • spedalsk spillsjuk
 • spedalskhet spillsykja
 • speide (et) njosna
 • speil in spegel ha
 • speile spegla
 • speilegg (ty. Spiegelei) steikt egg
 • I. speke (gjera spak) spekja, spekkja
 • II. speke (et) (salta, turka) spìkja el. spìka. speket spìken
 • spekemat spìkemat (el. spìkje-) ha
 • spekelse spek(k)jing
 • spekk spekk, spìk (sj.)
 • spekkhugger vagn, staurhyrning
 • sperre stengja; sperra (tak-)
 • spidd spìt in
 • spidde (gjenom)bora, stikka gjenom, spìta
 • I. spill spel in, leik ha
 • II. spill in spille in (til -s)
 • I. spille (te) spela (a)
 • II. spille (et) spilla (spilte)
 • spindelvev kingelvev
 • spinkel
 • spinneri spinnarverk
 • spise (te) eta (et, åt, ete)
 • spisebord matbord
 • spiseforstyrrelse
 • spisekammer
 • spiselig etande
 • spiserør matrøyr, velende in
 • spiseskjed matskeid, spon
 • spisestue matstova
 • I. spiss kvass, som kvesser, som spìtar, spisk
 • II. spiss odd, brodd, tind, agge, spìt ha
 • spisse kvessa
 • spissfindig
 • spisskarve
 • spisskummen
 • spissmus musskjer, nebbmus
 • splid ha kløyving; usemja ho
 • splint
 • splintre
 • splittelse kløyving; usemja
 • sprade
 • spraglet spreklut
 • sprek spræk
 • springflod
 • springvann springvatn
 • språkbruk målføring
 • språk mål, tungemål, språk
 • språkvitenskap målvitskap
 • sprudle
 • spurv sporv
 • spyd spjot
 • spydig kvass
 • spøkelse in skrymt in, skrymsla, skrimsla
 • spørre spyrja (spør, spurde, spurt)
 • spørresetning ha eller ho spyrjesetning ho
 • spørsmål spurning in spursmål in
 • spørsmålstegn in spyrjeteikn in
 • stab arbeidsfolk; rådslag (mil.)[?]
 • stabel lad, lòn; (tapp i durahengsla) hurdarkrok
 • stable løda
 • stadig stendig, stendug, stødt
 • stakket stutt, stokkut, stakkut
 • stam-tavle ha eller ho ættetavla ho
 • stam-gjest ha fast (bordfast) gjest
 • I. stamme ha (på tre) stomn ha
 • II. stamme (et) ætta (a)
 • III. stamme stama, stòta
 • standhaftighet vilje, styrke, stødleik
 • stang stong
 • stank ha tev ha
 • stankelben
 • stanse standsa
 • stavn ha (på båt, fram-) stamn ha; (hjem-) heimstad ha
 • stats-forfatning ha eller ho riksskipnad ha
 • statsforvalter
 • statsgjeld ha eller ho statsskuld ho
 • stebarn stykbarn el. styv- osb.
 • sted in stad ha (mt. -er) finne sted eiga rom, henda / til stede til stadar
 • stedfeste heimfesta (-feste)
 • stedfortreder avløysar, varamann
 • stedvis stadomtil
 • steke steikja (te)
 • stemmeberettiget røystefør
 • stemmelikhet likt røystetal. Med stemmelikhet jamrøystes
 • I. stemme røyst, raust (sj.), mål
 • II. stemme (val) røysta, kjosa; stilla (musikk), ∼ i/opp rausta i (ho rausta i og song)
 • III. stemme stemma, demma, stogga, stagga
 • stemmeleie røystelægje, mållægje
 • stemning ha eller ho huglag
 • stender pl. stand(slag)
 • stengel stylk
 • stenke skvetta
 • stevne stemna (jur.)
 • stevning stemning (jur.)
 • I. sti ha (veg) stig ha
 • II. sti in (på augeloket) stig in
 • stifte skipa
 • stiftelse skip(in)ing
 • stigbøyle stigbygla, istig
 • stillas stelling
 • stille still
 • stillhet stilla, blik (på havet)
 • stilling ha eller ho stòda ho
 • stillstand stogg, kvild, upphald
 • stilltiende tegjande
 • I. sting ha (verk) styng el. sting (mt. -er) ha
 • II. sting in (stikk) styng (mt. -er) ha el. sting in
 • stinke tevja
 • stiv styrd, stinn, stiv
 • stivelse ha stiv(e) in, stiving
 • stjele stela
 • stjert ha stert ha
 • stokkfisk turrfisk
 • stole lita, trøysta
 • stolt byrg, kry
 • stoppe standsa
 • stoppenål stemmenål
 • stoppested stans, stoppestad
 • storhet stordom
 • storlemmet storvaksen
 • storme storma, styrma
 • stor-slagen storfelt
 • storspist storæt, -eten
 • straff refs, straff
 • straffbar refsande, straffande
 • straffe refsa, straffa
 • stram rak
 • stramme strekkja, spenna
 • straks radt, med same, samstundes
 • strebe (et) streva (a), slita (sleit)
 • streif in (sol-) glytt ha
 • streiffugl (jf. stand- og trekkfugl) ha rekfugl ha
 • streiflys in (ljos)glytt ha
 • streifskudd in strokskot in
 • streifsår in stroksår in
 • streiftog in strokferd, lauparferd ho
 • streife (et) strjuka (strauk) skuddet streifet armen skotet strauk armen; slå (slo) tanken streifet ham tanken slo honom
 • strekke retta (ut)
 • strekning ha eller ho veg, stykke, lengd (på -en mellom A og B på vegen millom A og B, eller: frå A til B; kjøre en lang - køyra eit langt stykke, køyra langt; bremse- bremselengd); umråde (hav- havumråde, -strok)
 • stridsspørsmål umstridd sak
 • strikke (et) binda (batt), spøta (a)
 • strikketøy in bunding ha, spøt in
 • strikkepinne spøta (spỳta)
 • stritte strita
 • stroppe
 • struts struss
 • strutte
 • strø (dd) strøya (dd)
 • strøk in stròk in
 • strøm straum
 • strømme strøyma
 • Studentersamfunn Studentsamfund
 • stusse styva, kolla; undrast
 • stump
 • stumpe
 • styremedlem styresmann
 • styrte
 • stær ha (fugl) stare ha
 • støpe (te) støypa (te)
 • støpsel
 • størkne (et) storkna (a)
 • størrelse ha storleik ha, mål in
 • støt støyt
 • støtt støytt, snorten
 • støtte stød, studnad
 • støtte stydja
 • støy ståk
 • stønne stynja
 • stør (fisk) styrja
 • støv dust, dumba
 • støvsuger
 • støvel styvel
 • ståhjuling -, stand(ar)hjuling, stòd(e)hjuling
 • sul suvl(mat)
 • sult ha svolt ha
 • sulten svolten
 • sunn helsesam, helsug
 • sunnhet ha helsa ho
 • suppe supa, sod, velling, soppa, spad, (av grjon og mjølk: mjølkegrjon)
 • svak veik, vesal; linn svak bøying linn bøygning
 • svakhet veikskap
 • svaksynt dim(ha)synt
 • svaksynthet dim(ha)syn
 • svanger fremmeleg, framleg, bornut, barntung, barna(leg), med barn, vera umhender, ∼ kvinne barnkona
 • svangerskap barntyngd ho, – slutten av s- ventardøger mt., være på slutten av svangerskapet = ganga på ventardøgrom
 • svangerskapspermisjon barnkonelov in
 • sveise
 • svekke (et) veikja (veikte)
 • svekkelse ha veikjing ho
 • svenn svein
 • svennebrev sveinebrev
 • svett sveitt. svette ha sveitte ha sveitte (et) sveitta (a)
 • sveve (et) sviva (sveiv)
 • svigerbror verbror
 • svikte svika; gjeva etter
 • svimmel svimren, ør
 • svimmelhet ha svimring, ørska ho
 • svindel snyting, snytarferd, juks, fusk
 • svinesti grisehus
 • sving ha
 • svinge v
 • svingning
 • svinn in tap, mink
 • svinne (svant)
 • svoger måg, verbror
 • svulme svella
 • svekkelse veikjing, knekk
 • svepe svìpa ho
 • sverge sverja, gjera sin eid
 • sverm svarm
 • sverme sverma
 • svermersk drøymsam
 • svømme symja, svemja
 • svømmedyktig sumd (målf òg: såmd, symd, sømm), synd, (symsk/svemsk sj)
 • 'svømmer symjar
 • svømming symjing
 • I. svøpe svìpa ho
 • II. svøpe sveipa, reiva
 • syd sud
 • Syden Sud(er)-/Sørlandi (-lòndi)
 • sydlandsk sud(er)-/sørlendsk
 • syk sjuk
 • sykdom sjukdom, sjuke, sykja, sott
 • sykepleiersjukerøktar
 • synbar synberr, synleg
 • syndflod ha siflod ho
 • synke (sank) søkka (sokk); siga, falla
 • synkefri søkkefri (sjå usynkelig)
 • synlighet ha synlegdom ha, syn ho, synleik (etter islendsk sýnileiki. Same som kjærleik til skilnad frå bokmål kjærlighet.)
 • synskrets
 • synsmåte
 • sær ser
 • særegen sermerkt
 • særegenhet ha sermerke in
 • særdeles sers, umfram
 • særkjenne kjennemerke, merke
 • sødme søta, søtleik
 • søle søyla
 • sølje ha eller ho sylgja ho
 • sølv in sylv in
 • søndag sundag
 • sønderrive riva i sunder
 • sønn son (mt. søner)
 • sønna-vind ha sunnanvind ha
 • sør sud
 • sørgmodig sorgal
 • søring sudring, sydring (?)
 • søsken systkin, sysken
 • søster syster
 • søvn in svevn ha
 • søvndyssende svævande
 • søvnig svevnug, svevntyngd
 • søvnighet svevntyngsel, svevntyngsla, kveldsykja
 • sådan slik, sovoren
 • såfremt soframt, i fall, alt um
 • sågar jamvel, til og med, sjølv
 • således soleîs/-leides
 • så lenge so lenge som, medan
 • såpass so fjerre, so mykje, so pass
 • sårbar sårnæm
 • sårbarhet ha sårnæme
 • såre adv mykje
 • så vidt so langt

T

 • taffel bord
 • takk takk
 • takke (et) takka (a) takket være takk vere
 • takknemlig takksam
 • taktløs
 • talemåte ordlag
 • tall tal
 • tallerken tallerk
 • talløs
 • talsmann målsmann
 • I. tang tang in (i fjøra)
 • II. tang tong (tenger)
 • tankefull
 • tann tonn, tann-
 • tannpine tannverk
 • tapper djerv, herdug
 • tapperhet djervskap, herda
 • tarv torv (mt. tarver), turft
 • tau tòg
 • taus tagal, tyst, still
 • taushet togn, tagnad bringe til ~ tagga, tegta – taushetsbelagt tognbunden taushetsplikt tegjeplikt
 • tegl tigl, murstein
 • tegn teikn; merke
 • tegne teikna
 • tegning teikning
 • teiebær tågebær (el. -ber)
 • tekkelig tekkjeleg
 • tekkes tekkjast
 • teleselskap
 • telle telja (talde)
 • telt tjeld
 • temme (et) temja (tamde)
 • temmelig tolleg
 • terskel treskald, dørstokk
 • testbar etterprøveleg
 • tidbestemme tidfesta
 • tidløs sigild (som stødt gjeld, sejill i gamalt Båstad-mål)(tid(ar)laus tyder helst annsam)
 • tidsalder tid(ar)bolk
 • tidsfordriv tidtrøyte
 • tidsforskjell
 • tidsfølge
 • tidsnok i tidenne, i tidom, på tid, i rett(e) tid, til tidar
 • tidspunkt tidarbìl
 • tidsrekning
 • tidsrom bìl, bolk
 • tidssignal
 • tidsspørsmål
 • tidsånd tid(ar)stemna
 • tie tegja få til å ~ tagga, tegta
 • tilbake attende, att, atter
 • tilbakeblikk atterglytt ha
 • tilbakefall in attendefall, atterfall
 • tilbakeholden
 • tilbakekomst atterkoma
 • tilbakelegge leggja attum seg
 • tilbakemelding ha eller ho attermelding ho, att(er)tòlor, tiltolor, fyretolor osb.
 • tilbakereise heimferd
 • tilbakestående
 • tilbaketog attervenda
 • tilbakevirkning attervik
 • tilbakevise andstemna
 • tilbede dyrka
 • tilbehør in tilhøyrsla ho, reide
 • tilberede reida til, laga, verka
 • tilblivelse uppkoma
 • tilbringe føra til; halda til
 • tilbud tilbod
 • tilby bjoda
 • tilbøyelig viljug, fus, huga, modug, kjøm (kann henda stutt for det vøre meg kjømt og dilikt), -en, -sam, -huga, -fus
 • tilbøyelighet dragnad, fysa, gjevnad, hug, uner, unne; tildriv
 • tilbørlig sømeleg
 • til dels i sumt, stykkjomtil
 • tildele etla, gjeva
 • tildeling
 • tildelingsbrev
 • tildragelse hending, tilburd
 • tilegne eigna (til seg)
 • tilegnelse
 • til felles sams, saman, i hop
 • tilfeldig tilfelleleg, på/ved slump
 • tilflukt ha eller ho livd
 • tilfluktsrom in
 • tilforlatelig litande, truande
 • tilfreds nøgd
 • tilfredstilhet ha nøgje in
 • tilfredsstille stetta To løsninger tilfredsstiller ligningen Tvo løysingar stetter likningi
 • tilfredsstillende fullnøgjande, stettande
 • tilføye (et) leggja til, skøyta på
 • tilføyelse ha tillegg in
 • tiggeri tiggarskap
 • tilgift millomlag
 • tilgivelse ha
 • tilgjengelig framgjengd, (fram)kjøm (um stad), tilgjengd
 • tilgodese
 • tilgrensende
 • tilhenger medhaldsmann, medgangsmann, meiningsfelag, fylgjar, jamann; (til)hengjar
 • tilhold tilhald, tilhelde
 • tilhøre høyra til
 • tilhører ha lydar, åhøyrar, tilhøyrar
 • tilhørighet ha tilhøyrsla ho
 • tilintetgjøre øyda, gjera til inkjes
 • tilkjenne tildøma
 • tilkjennegi vitra, varsla
 • tilkjennelse ha
 • tilkomme falla til
 • tillate løyva, gjeva løyve til
 • tillatelse lov, løyve in
 • tillatt lov
 • tillegge leggja til, leggja på
 • tilløp in
 • tilmelde
 • tilnærmelse ha
 • tilregne leggja skuld på
 • tilregnelig
 • tilretteleggelse ha
 • tilrettevisning refsing
 • tilsagn in lovnad ha
 • tilsetning ha eller ho
 • tilsi tyda på; krevja (kravde)
 • tilsikte (et)
 • tilskrive
 • til overs att(er)
 • til pass
 • tilpasse måta til
 • tilpasning tilmåting
 • tilpasningsdyktig
 • tilskuer åskodar
 • tilskudd tilskot
 • tilskynde styra til; støra
 • tilskyndelse
 • tilslutning
 • tilslutte
 • tilsnitt svip
 • tilspisse
 • tilstand stand
 • tilstedeværelse nærvera
 • tilstrekkelig stor nog, fullnøgjande, fullnøgjeleg
 • tilstå ganga ved (el. gå -)
 • tilståelse ha vedgåing ho
 • tilsynelatende etter syne, til synar
 • tilta veksa, auka, stiga
 • tiltalebeslutning tiltalevedtak
 • tjenesteforsømmelse misferd i tenesta
 • trafikkforseelse brot på trafikkreglane
 • travel annsam, onnug
 • tråder (mt. av tråd) træder
 • tiltre(de) samtykkja i, godkjenna
 • tiltredelse ha samtykkjing, godkjenning
 • tiltrekkende lokkande, åtdrøg
 • tiltrekkelse ha tillokking, åtdrag
 • tiltrekning ha eller ho
 • tilvekst (til)vokster
 • tilværelse ha
 • tinning ha tunnvange ha
 • tirre terra
 • tirsdag tysdag
 • tispe bikkja, hundetik
 • titte glytta
 • tjene (te) tena
 • tjener ha tenar ha
 • tjenerskap tenarlyd ha, tenarfolk ho, tenarar ha eller ho
 • tjeneste ha tenesta ho
 • tjenlig gagnleg
 • I. tjære tjøra, bråd
 • II. tjøre (tjøre)bræda
 • tonefall
 • tomme ha (lengdemål) tume ha
 • tommelfinger ha tumarsfinger ha, tumalfinger
 • torden ha tora ho
 • tordne (et) tora (a)
 • tort
 • tospråklig tvimålleg, tvimålug (?), tvimælt (?)
 • tospråklighet
 • trakte trå
 • tran lyse in
 • tranebær traneber
 • tramp in
 • trampe trappa
 • trapp tropp
 • trappetrinn troppestig
 • I tre (talord) tri
 • II tre treda, trøda, stiga, ganga t- i kraft koma i bruk, koma i nyt, (byrja) gjelda, verta iverksett
 • III tre træda
 • tredemølle ha eller ho trødemylna ho
 • tredje tridje
 • tredjedel tridjung
 • treenighet ha trieining ho
 • treffe (traff) råka (a), hitta t- beslutning gjera vedtak
 • treffende råkande , hittande, høvande
 • trefning samanstøyt
 • treffsikker visshøv, råkande, som råkar, stød(ug), nøgje, fyrebudd denne prøven er mer treffsikker denne prøva er nøgnare; prikkstød?, stød skjotar treffsikker skytter (prikk)stød skjotar
 • trekkfugl flytfugl
 • trekke draga, dragsa
 • trekkvind vinddrag
 • trenge trenga, turva
 • trengende trengd
 • trengsel trengsla
 • treningssenter
 • treningsstudio
 • trestamme stomn
 • trespaltet tribolka, triteiga
 • trett trøytt
 • tretthet ha trøyttleik ha
 • I. trette trætta, kjekla
 • II. trette trætta, kiv
 • trinn in stig in
 • trist leid
 • tristhet sorg, tunglynde
 • tro ha tru ho
 • troende truande
 • trofast trufast
 • trofasthet truskap
 • tromme trumba
 • trosbekjennelse truvedkjenning
 • trosforandring ha eller ho trudomsskifte in
 • trosfrihet ha fri tru ho
 • tro-skyldig godtruen
 • tross trass el. tråss
 • troverdighet truverde
 • true (et) truga (a)
 • trussel ha trugsmål in
 • trygghet tryggleik
 • trykk mn (i bok) prent in; (på ei staving) tyngd ho
 • trykke (et) (- på ein knapp) trykkja (trykte); (- ei bok) prenta (a)
 • trykkende trong
 • trykkeri in prenteverk in
 • trykkfeil ha misprenting ho
 • trønderar trønder
 • trøndersk trøndsk
 • trøst trøyst
 • trøstesløs utrøystande
 • tue ha eller ho (maur-) tuva ho
 • tukte tukta, temja
 • tungespiss tungetipp
 • tusenbein skòlorm
 • tuskhandel varebyte
 • tussmørke skuming
 • tvangsfullbyrdelse tvangsfullføring
 • tvare tvòra
 • tveegget tvieggja
 • tverrsnitt
 • tvespaltet tvikløyvd, tvibolka, tviteiga
 • tvetydig
 • tvist usemja, strid
 • tvungen tvingd, nøydd
 • tykk tjukk
 • tykkelse ha tjukkleik ha, tjukn ho
 • tykne (et) tjukna (a)
 • tylle hella i, slå i
 • tynnlivet grannliva
 • tyngsel tyngsla
 • type
 • tynn tunn
 • tynnhet ha tunnleik ha
 • tyr tjor
 • tyv ha tjuv ha
 • tyveri in steling ho, stuld ho, tjuving ho
 • I. tømme taum
 • II. tømme tøma
 • tømmer timber
 • tønne ha eller ho tunna ho
 • tørke turka
 • tørr turr
 • tørre tora
 • tørst tyrst
 • I. tørste ha torste ha
 • II. tørste (et) tyrsta (tyrste)
 • tørstedrikk ha torstedrykk ha
 • tøs taus; gjentunge
 • tøylesløs styrlaus, agelaus
 • tøyte flogsa ho, flogs ho/in, lauslyndt kvinna
 • tål in tòl in
 • tåle (t) tòla (d)
 • tåle tòla
 • tåpelig
 • tåre ha eller ho tår ho

U

 • uadskillelig uskiljande
 • uaktsom aktlaus
 • uaktsomhet aktløysa
 • uangripelig urørleg, heilag, upåtakande
 • uanmeldt umeld
 • uanselig.
 • uansett same kva, kor, kven osb., kor som er
 • uanstendig usømeleg
 • uavbrutt ubroten; i einingi, i eino
 • uavhengig ubunden
 • ubarmhjertig hjartelaus
 • ubebodd folketom
 • ubeboelig ubuande, (um land:) ubyggjande
 • ubefestet
 • ubeføyet uheimilt (uheimgjeldt), heimildarlaus (heimgjeldslaus); grunnlaus
 • ubeføyethet grunnløysa
 • ubegrenset endelaus
 • ubegripelig
 • ubehag leida, misliking, usæla ho, uvære in
 • ubehagelig leid, vond, utriveleg, usæl
 • ubehersket styrlaus
 • ubehjelpelig hjelpelaus
 • ubekvem
 • ubeleilig usæl, uhøv(eleg), leid han kom på et u- tidspunkt
 • ubemidlet
 • ubendig ustryleg
 • ubekjendt ukjend
 • ubemerket
 • uberegnelig
 • uberrettiget urettkomen, utan rett
 • uberørt urørd, urøyvd
 • ubeseiret utan tap
 • ubesatt
 • ubesindig
 • ubeskjeden ubljug
 • ubeskriveleg utruleg
 • ubeskyttet
 • ubesluttsom
 • ubestemmelig
 • ubestemt ubunden; uviss
 • ubesørgelig ugreidande (post, brev)
 • ubesørget ugreidd/-t (post, brev)
 • ubetenksom vitlaus
 • ubetinget utan vilkòr, vilkòrslaus
 • ubetjent umanna, utan tilsyn
 • ubetont utyngd
 • ubetydelig vesal
 • ubevegelig urørleg, fast
 • ubevilget uløyvd
 • ubevisst. umedvite
 • ubevoktet
 • ublu ubljug
 • ubrukelig ubrukande
 • udannet fåkunnug
 • udugelig duglaus
 • udødelig udaudeleg
 • udødelighet udaudleik, udaudelegdom
 • uegennyttig
 • uendelig endelaus
 • uenig usamd
 • uenighet usemja ho
 • uerfaren urøynd
 • uerstattelig umissande, ubøteleg
 • uetterrettelig ikkje litande
 • ufarlig trygg
 • ufattelig
 • ufeilbar
 • uforbeholden
 • uforbederlig
 • ufordelaktig ugagnleg
 • ufordervet uskjemd
 • ufordragelig
 • uforenlig usemjande
 • uforettet ugjord
 • uforfalsket ublanda
 • uforferdet uredd
 • uforglemmelig ugløymande
 • uforholdsmessig. mishøveleg
 • uforklarlig
 • uforlignelig makelaus
 • uformuende.
 • ufornuftig uvitug
 • ufornøden tarvlaus
 • uforsiktig varlaus, uvyrden
 • uforskammet skamlaus
 • uforskyldt
 • uforsonlig
 • uforstandig uvitug
 • uforstyrret
 • uforståelig uskynleg
 • uforstått
 • uforsvarlig
 • uforsørget.
 • ufortjent uforskyldt
 • ufortrøden trottug
 • uforutsett
 • ufravikelig ufravikelig lovgivning
 • ufremkommeleg ukjøm(d)
 • ufruktbar ufræv, (um kvende) (ho er) utor barneigni/barngjerdi/barnmegdi
 • ufullstendig
 • ufølsom kjenslelaus, hard
 • ugrunnet grunnlaus
 • ugunst
 • ugunstig ugod, ubateleg
 • ugyldig ugild
 • uhederlig uheiderleg
 • uhelbredelig ulækjande
 • uheldig uheppen, vansæl, bratlesam, hamstolen (=sers uheppen), slysen
 • uhell in uheppa, ulukka ho, ufar, misfall, smeit, vam
 • uhensiktmessig
 • uhildet
 • uholdbar utoleleg, uuthaldeleg; galen, grunnlaus (um meiningar t.d.); som ikkje held seg (um mat)
 • I. uhyre ufriske, troll, skræmsl
 • II. uhyre adv uhorveleg
 • uhyrlig uhorveleg
 • uhøflig
 • ugjenkallelig
 • ugjennomtrengelig
 • uimotsigelig
 • uimotståelig
 • uinnskrenket
 • uinntagelig utakande
 • uke vika
 • ukentlig vikeviss, kvar vika
 • uklar uklår
 • ukunstlet
 • ukvemsord
 • ukysk lauslynd(t)
 • ukyndig ukunnug
 • ulastelig lytelaus (lytefri)
 • ulegelig ulækjande
 • ulempe ettermun, vanbate
 • ulvinne ulva, ulvtik
 • ulydig ~
 • ulydighet ha ulydnad ha
 • ulykke ha eller ho ulukka ho
 • ulykksalig usæl
 • umandig umannsleg
 • umiddelbar beinveges, rett (etter, under osb.), nær, nærverande, snarleg, snarast (råd), med ein gong, fyrst(stundes); bråd, ofseleg, annsam
 • umiddelbarhet nærvære, nærleik; brådleik, ofse, annsemd
 • umistelig umissande
 • umoden umogen
 • umåtelig uhorveleg
 • underbestemt mangløyst (um ei matematisk likning), urådd; løynrådd (um løynde fyresetnader)
 • underbestemthet mangløysing, uræde; løynræde
 • underdanig undergjeven
 • underflate undersida
 • underfull underleg
 • underfundig listig, sløg
 • undergang
 • undergrave
 • underholde fostra ; trøya
 • underjordisk
 • underkaste utsetja for
 • underkaste seg bøygja seg
 • underkjenne døma ugild, attra
 • underkjølt ~ regn jak, vêris, jøklefall
 • underkjøpe muta
 • underkue
 • underlegen underkomen
 • underlegenhet ha underkomenskap ha, understoda ho
 • underlegge leggja under
 • underliv
 • underordnet
 • underretning upplysing, melding, vitring
 • underrette vitra, melda frå
 • underskudd underskot
 • understøtte stydja, hjelpe
 • undersøke (t) røkja (røkte), granska/grenska, endefeta
 • undersøkelse ha røkjing ho
 • undertegne (et) skriva under
 • undertiden stundom
 • undertrykke (et) trælka (a)
 • undertrykkelse trælking ho
 • undertrykt trælka
 • underveis på vegen
 • Underverden
 • underverk under
 • undervise (t) læra (frå seg)
 • undervisning ha eller ho upplæring ho
 • undervisningsspråk in upplæringsmål in
 • undervurdere
 • unektelig audsynt
 • unndra draga undan unndra seg ansvar draga seg undan andsvar
 • unndragelse ha
 • unnfallen etterlåten, fantegod
 • unnfallenhet ha
 • unnfange avla; koma på
 • unfangelse Den ubesmittede unnfangelse Maria unfangelsesdag
 • unngjelde bøta
 • unngå sleppa (undan), halda seg undan, koma undan, vika undan; ikkje gjera
 • unnlate lata vera
 • unnlatelse ha
 • unnlatelsessynd ha eller ho
 • unnseelig bljug, varlåten
 • unnsetning hjelp
 • unnskyld! orsaka! (mt. orsake!)
 • unnskylde orsaka; bera seg undan, bera fyre – unnskyldning orsaking; fyrebersla («dårlig unnskyldning»)
 • unnslå (seg)
 • unntak in undantak in
 • unntaksvis serhøves
 • unnta taka undan, halda undan, sjå burt frå
 • unntatt undanteke, minder, so nær som
 • unnvike fara undan, ganga undan, røma (frå)
 • unnvære vera utan, vera von, vonvera (berre i nemneform)
 • unnværlig missande, von (i ordlag: vera eitkvart von, må eitkvart (i) von)
 • unyttig uturvande
 • unødig uturvande
 • unøyaktig ugrannsam unøyaktighet ugrannsemd
 • uomstøtelig
 • uomtvistelig unektande, ikkje umstridd (u-umstridd?)
 • uoppdragen useda
 • uoppfordret ubeden
 • uoppmerksom gålaus, gaumlaus, dauvøyrd
 • uopprettelig uboteleg
 • uorden rot, duml, elegskap, grein(ar)løysa, ugrein, illgreida, ugreida, røra, kuml, lydskeløysa (um folk), slurveskap, styrløysa, uhått, ulag, uskapnad
 • uoverensstemmelse
 • uoverkommelig
 • uoverskuelig
 • uovervinnelig uslåande, uslåeleg
 • upartisk rettvis, rettsynt, sakleg; fredlyst (i strid; = nøytral)
 • upasselig
 • upassende uhøveleg
 • upålitelig
 • ur klukka ~ klokka
 • uravstemning lagslemrøysting saken skal til uravstemning saki skal til røysting millom lagslemene
 • urbefolkning upphavsfolk, frumfolk
 • uredelig uærleg
 • uregelmessig
 • urettferdig urettvis
 • urimelig urimeleg
 • urinnvåner upphavsbue ha, frumbue ha, -bua ho
 • urokkeleg bergfast
 • usalig usæl
 • usannsynlig ulikleg
 • usedelig sedlaus, usedug, usedleg
 • usenkelig usøkkjande, usøkkjeleg
 • usigelig usegjeleg
 • usikker uviss, utrygg
 • uskikkelig
 • uskyldig skuldlaus
 • usling
 • uspiselig ikkje etande, ikkje folkemat, smaklaus, ufyseleg
 • ussel vesal, stakkarsleg, usæl
 • ustadig ustød
 • ustanselig
 • usvekket
 • usynkelig usøkkande, usøkkeleg, søkkefri
 • usynlig usynleg
 • utad utetter
 • utakknemlig utakksam
 • utallig tallaus
 • utarbeide emna til
 • utbedre bøta på, vøla
 • utbre
 • utbredelse
 • utdannelse upplæring, utdaning
 • ute ~
 • utebli ikkje koma, møta; vera burte, vanta
 • uteblivelse ha fråvær in
 • uteblivelsesdom ha fråværsdom ha (jur.)
 • utekkelig utekk
 • utelate
 • utelukke stengja ute, hindra, sjå burt ifrå Vi kan ikke u- at det vil skje me kann ikkje sjå burt ifrå at det kjem til å henda
 • utelukkelse ha utestengjing ho
 • utenat utanboks
 • utenriks utanrik(e)s
 • utestående millomverande
 • utfall utgang, endelykt, ende, utfall
 • utferdige bu
 • utfolde
 • utfordre bjoda ut
 • utforske granska, røkja etter
 • utførlig grannsam, djupleg
 • utførsel utførsla
 • utidig
 • utilbørlig usømeleg
 • utilfreds unøgd, misnøgd
 • utilgjengelig ukjøm(d) (um stad), ukjømeleg
 • utillatelig
 • utgangspunkt in utstøde in
 • utgave ha eller ho utgåva ho
 • utgift ha utlòga ho
 • utgjøre
 • utgyte hella ut
 • uthale drygja, seinka
 • utheve merkja ut
 • utholde halda ut, herda, tòla, trøyta
 • utholdenhet ha trott, herdugskap
 • utilstrekkelig for knapp, for lite, unøgjande, unøgjeleg
 • utkåre velja
 • utlede
 • utledning.
 • utlendighet ha utlegd ho
 • utlevere lata frå seg
 • utlevering
 • utløpe ganga ut
 • utløpt utliden, dagfallen
 • utmatte (et)
 • utmattelse ha
 • utmerkelse
 • utnevnelse utnemning
 • utpeke merkja ut, nemna ut
 • utpresse
 • utrede (et) greida ut (ei sak, ein pasient)
 • utredning ha eller ho utgreiding
 • utrette gjera, få til
 • utruste reida til, bu til
 • utrydde rydja ut
 • utrekke
 • utsagn framsegn, segjing, segn, tala, (mål)
 • utseende utsjånad
 • utsi segja fram
 • utsikt utsyn
 • utskeielse
 • utskudd
 • utslag
 • utslette
 • utslett utbrot
 • utsmykke
 • utsolgt utselt
 • utsondre skilja ut
 • utspring uppkoma, upphav
 • utstede gjeva
 • utstrekning ha eller ho flatemål, vidd
 • utstå halda ut, tola
 • utstille syna fram
 • utstoppe fylla
 • utstyre reida
 • utsvevelse
 • utsette setja ut; drygja
 • utsøkt framifrå
 • uttale segja, ljodføra, tala ut
 • uttalelse fråsegn
 • uttrykkelig tydeleg
 • uttalelse fråsegn
 • utrettelig trottug
 • uttrykk ordlag, ord – gi uttrykk for målbera, bera fram la komme til uttrykk lata koma fram
 • uttrykke
 • utrøstelig
 • utuktig usedeleg
 • utvandre flytja ut
 • utvekst utvokster
 • utvendig utanpå
 • utvilsom evelaus
 • utvikle dyrka (fram), få fram, laga, skapa; greina ut; - seg veksa (fram), mogna
 • utvikling (fram)vokster osb.
 • utvortes utvertes
 • utøse lata or seg
 • utøve øva u-nde makt iverksetjingsmakti
 • utånde andast
 • utålelig utolleg
 • uutførlig ugjerande, ugjerleg
 • uutholdelig utoleleg, uuthaldeleg
 • uuttømmelig utømeleg
 • uunngåelig uavvendeleg
 • uunnværlig umissande
 • uvennskap uvenskap, uvilje
 • uvitende ukunnug
 • uvitenhet ukunna, vitløysa
 • uvirksom yrkelaus, uverksam, udådug, gagnlaus uvirksomhet hiring
 • uvisshet uvissa
 • uvurderlig
 • uvesentlig uviktig
 • uærbødig

V

 • vadmel vadmål
 • vaffel jarnkaka, vaffel, vafla
 • vaie blaka, blakra
 • vakker væn, fager
 • vakle svaga
 • valfart
 • valg in val in
 • valgbar valfør, veljande
 • valgdeltagelse ha valframmøte in
 • valgforsamling valmøte
 • valgkrets valkrins
 • valgmulighet ha val in tre valgmuligheter tri val, tri (saker) å velja millom, mange valgmuligheter mykje å velja millom, mange val
 • valgspråk in valord in
 • vallak
 • vann vatn
 • vann- vats- (vass-)
 • vanndamp eim
 • vandel ferd
 • vannmangel vatsløysa
 • vandre fara, ferdast, flakka
 • vandringsmann ferdamann
 • vannskrekk vadskjerra, å vera vadskjerr
 • vannstand vatsmål, vatshøgd
 • vanntett vatstett
 • vankelmodig
 • vanmakt ørmekt, maktløysa, vanmakt
 • vanskjebne vanlagnad, ulagnad, låk lagnad, ulukka
 • vanskjøtte vanrøkte, vanskøyta
 • vansmekte orkjenast, kjena(st) upp, ormekta(st), lida, lengta, forkomast
 • vante vott (vetter)
 • vanvidd vitløysa
 • vanvittig vitlaus
 • vansire lyta
 • varetekt vare, vareign, varveitsla
 • varig varande
 • varighet ha varnad ha, varing ho
 • varmtvannsbeholder vatsvarmar, vatshitar
 • varmtvannsbereder vatsvarmar, vatshitar
 • varsko varsla
 • varsom varsam
 • varsomhet vare, varsemd
 • varulv
 • vaskeklut tvoga
 • vater(pass)
 • vedbli verta verande
 • vedde vedja (vedda), slå vad/ved(d), våga, setja upp, spela
 • veddemål vad, ved(d), vad-/ved(d)set in
 • vederfare henda
 • vederheftig svaringsfør
 • vederheftighet svaringsevne
 • vederkvegelse ha kveik ha
 • vederlag motgjeld, attergjeld,
 • vedkjennelse ha vedkjenning ho
 • vedrørende um, når det gjeld
 • vederstyggelig ovstygg, ljot vederstyggelighet styggedom, stygge in, styggja ho
 • vedgå ganga ved
 • vedkjenne seg kannast ved (el. med) vedkjennelse kanning
 • vedkomme koma ved, høyra til
 • vedlikeholde halda ved lag, hævda
 • vedlikeholdelse
 • vedrøre sviva um
 • vedta taka ved, samtykkja
 • vedvare vara, standa, halda seg
 • vegre bera seg undan
 • Vegvesenet Vegstellet
 • veie (et el. d) vega (vog)
 • veilede rettleida
 • veiledning rettleiding
 • vekkelse vekkjing
 • veksel skifte (viksl s. Hans Ross og Alf Torp); verslepengar
 • vekselvis til skiftes, ymist
 • veksle skifta (viksla(st) s. Hans Ross og Alf Torp); (pengar) versla
 • vekslende skiftande, ymis
 • vekst ha vokster ha
 • velbehag hugnad
 • velbeholden velberga
 • velbyrdig velboren
 • veldedig velgjerande
 • veldedighet ha velgjerd
 • veldig veldug, ovleg; sers, ovende
 • velklang
 • velkomst velkoma, fagning
 • vellyd vellæte
 • vellyst fysna
 • velment
 • veloppdragen velseda, godt (upp)seda
 • veloppdragenhet ha folkesed (-skikk) ha, velseding, god (upp)seding ho
 • velsigne (vel?)signa
 • velsmakende
 • veltalende ordhag
 • veltalenhet ordhegd
 • velvilje godvilje
 • velge velja
 • vemmelig
 • vemod
 • vendekrets vendekrins
 • vendepunkt vendestad, vendemåt
 • vennekrets venalag (-e-), veneflokk
 • venninne ven, vena
 • vennlig vensam, vensamleg, vensken. Med - hilsen med vensam helsing
 • vennlighet vensemd
 • venstre vinstre
 • verden verd ho Verdens beste … Beste … i verdi, ingen verdens ting ingen verdsens (verdeleg) ting
 • verdensberømt verdskjend
 • verdig
 • verdighet ha vyrdnad ha
 • verdslig verdsleg
 • verft verv
 • verge verja
 • verke verkja, gjera vondt
 • versemål versmål
 • vertshus vertshus, gjestehus
 • vertskap vert(s)folk
 • vesen in skapnad ha; grunnhått, veremåte, ferdalag; stell brannvesenet brandstellet, sløkkjeverket
 • vesensforskjell ha grunnskilnad ha
 • vesentlig stor, munaleg, viktug
 • Vesten Vesterlandi
 • Vesterled vesterveg
 • vestlig vesterlendsk, vestleg
 • vever
 • I. videre komp. vidare
 • II. videre adv dessutan, dessmeir v- er det slik dessutan er det soleîs/-leides; lenger, meir, fram sende v- senda fram / inntil v- enn so lenge / gå v- til ganga (so) til / og så v- (osv.) og so burtetter (osb.); serleg, annan uten v- diskusjon utan onnor, serleg dryfting
 • viderebefordre senda fram
 • viderebefordring framsending
 • videregående vidaregangande, vidaregåande,
 • videregående skole
 • viderverdighet
 • vidløftig vidfarande
 • vie vigja
 • vielse vigsla
 • vievann vigslevatn
 • I. vifte
 • II. vifte
 • vikle vinda
 • villfarelse villfaring
 • villnis uryda, kjørr
 • villede vildra
 • villedende vildrande
 • villelse ørska, villa
 • villrede i villrede uviss, rådvill, upprådd, handfallen
 • vilt veideskap, veidn, villvara, villdyr
 • vilkårlig godtykkjeleg, vilkorleg
 • vilkårlighet godtykke, sjølvtykke, eige tykke
 • vindpust vinddrag
 • vindu vindauga (mt. -augo)
 • vindusvisker vindaugsviskar
 • vinge vengja, veng
 • vinke veifta
 • vinranke vinstokk
 • vinter vetter
 • virke verka
 • virkedag vyrkedag, orkedag, kvardag, sykna
 • virkelig røynleg
 • virkelighet røynd, røyndom
 • virkelighetsfjern røyndefjerr
 • virkekrets verkerom
 • virkemiddel åtgjerd
 • virkning verknad
 • virksomhet verksemd
 • vissen visen
 • visshet vissa
 • viske strjuka
 • visselig visst, i vissa
 • vitebegjærlig forviten
 • viten kunne, kunnskap
 • vitenskap ha vitskap ha
 • vitenskapelig vitskapleg
 • vitneforklaring ha eller ho vitneframsegn ho, vitnemål in
 • vitnesbyrd vitnemål
 • vitterlig kjend, viteleg det er da vitterlig det er då ei kjend sak el. det er då kjent
 • vitterlighetsvitne
 • vittig morosam, ordhitten (um folk)
 • vognspor hjulfar, råk
 • voks vaks
 • I. vokse veksa
 • II. vokse vaksa, strjuka vaks på (d. vækse)
 • voksen vaksen ha, vaksi ho
 • voksent vakse in
 • vokte vara, varda, vakta, gjæta
 • vold ha vald ha
 • volde (te) valda
 • voldgift ha skilsdom ha, mannloga ho (jur.)
 • voldgiftsnemnd skilsdomsnemnd
 • voldsom hard
 • voldta valdtaka
 • voldtekt valdtekt
 • vom vomb
 • vordende komande. Den - moren mori, skal/skulde verta
 • vrak rak
 • vralte valtra, vagga
 • vrang rang
 • vrange ronga, rangsida
 • vrangstrupe rangstrupe, ranghals
 • vrede vreide
 • vrikke (foten) okla yver, tròda yver
 • vrimle kry, yrja
 • vrimmel kru, yrja
 • vrinske kneggja
 • vrenge rengja
 • vrøvel
 • vrøvle
 • vugge vogga
 • værbitt vêrbarka, vêrbiten
 • være vera
 • værelse rom,(lite) kove, kleve ha
 • væren (til)vera, vering
 • værested verestad, værstad
 • værhane vindhane
 • vågestykke vågespel
 • våningshus stovehus, setehus
 • vås vas
 • våpen våpn el. ~ in
 • våpendyktig våpnfør
 • våpenhvile ha eller ho våpnkvild el. våpen- ho

Y

 • ydmyk audmjuk
 • ydmyke. audmykja
 • ydmykelse ha audmyking
 • ydmykende. audmykjande
 • ydmykhet ha audmykt ho
 • ynde
 • yndest
 • yndig
 • yndling grum, grumgut, grumgjenta, yndlings- grum-, god-, gull-
 • ynkelig stakarsleg
 • ypperleg framifrå
 • yppig eggjande
 • yte yta (ytte)
 • ytelse ha yting ho; tilskot
 • ytringsfrihet ha ytringsfridom
 • ytterst ytst; høgst
 • ytterliggående
 • ytterlighet

Æ

 • ære æra, heidra. ærede rett vyrde rett
 • ærbar sømeleg
 • ærbødig vyrdsam, vyrdnadsfullt
 • ærbødighet ha vyrdnad, vyrdsemd
 • ærbødigst vyrdsamt, vyrdnadsfullt
 • ærefrykt age
 • æresgjest heidersgjest
 • æresmedlem in heidersmedlem ha, heiderslagsmann
 • æresord
 • æresrunde
 • æressak æresak
 • æresskyld æreskuld
 • ærestegn heidersteikn
 • ærgjerrig æregirug, æresjuk
 • ærgjerrighet ha æregir in, æresykja ho
 • ærlighet ha ærlegdom ha

Ø

 • I. øde aud, øyden
 • II. øde audn, øyda
 • III. øde (et) øyda (de)
 • ødelegge øyda, skjepla, hava sund, slå sund osb.
 • ødeleggelse øydeleggjing
 • ødsle (et) øyda (upp) (a)
 • øgle ødla
 • øk øyk (ein øyk, mange øyker)
 • øke auka
 • økenavn utnemne
 • økning auke
 • økt ha eller ho øykt ho
 • øm sår, utolug
 • ømfintlig var(næm), sår(næm), nærtakande
 • I. ønske ynske
 • II. ønske ynskja
 • ørken øydk, øydemark, sandheid
 • ørret aure (aurrid)
 • I. øse ausa
 • II. øse ausa
 • øst aust, auster
 • Østen Austerlandi
 • Østerrike Austerrike
 • østers ostra
 • Østersjøen Austersjøen, Øystersjoen
 • østlig austerlendsk, austleg
 • øyeblikk (augne)blink, -blunk, svip (ì)
 • øyensynlig audsynt
 • øygruppe
 • øvelse ha øving ho
 • øvrig annan, onnor, anna øvrige andre / de øvrige dei andre, hine; for øvrig elles
 • øvrighet ha
 • øye in auga (mt. augo) in
 • øye- augne-
 • øyeblikk augnebìl i samme - i same stundi, med same, i siste - i siste liten, for -et nett no
 • øyebryn in augnebrun ho
 • øyemål in augnemål in
 • øyensynlig berrsynt, audsynt, openberr
 • øyevitne augnevitne

Å

 • ådsel ætsl
 • åger oker (ò)
 • ågerrente okerrenta
 • åk ok (ò)
 • åndedrett andedrag, andardrag, -drått, anding kunstig ~ andarhjelp (fær. andahjálp), andingshjelp (Fjordenes Tidende 19.12.1980 5. s.)
 • åndenød ha andenaud ho
 • åndsarbeid in
 • åndsevne hovud
 • åndsfraværelse tankevilla, hått(e)løysa, hugsløysa
 • åndsfraværende tankevill, hått(e)laus, hugslaus, drøymen
 • åndsnærværelse
 • åndsretning åndsstemna
 • åndssvak åndsveik
 • åndsvek åndsveik
 • åndsverk in
 • åpen open. -t spørsmål uløyst spursmål. Holde -t vera uppe. - dør ulæst, opi dør. - dør opi dør (ikkje attlaten). under - himmel under berr himmel
 • åpenbar audsynt, berrsynt, uduld
 • åpenbare. openberra, byrta; opendaga ~ seg syna seg, verta synleg
 • åpenbaring ha openberring ho
 • åpenhet ha openskap ha; ope samfund, ope ordskifte osb.
 • åpenhjertig open, framtalande, framburdsam
 • åpenlys berrsynt, audsynt, uduld, openberr
 • I. åre år ho, pl. -ar (el. -er?) (båt-)
 • II. åre åder/år ho, pl. -er el. -ar (blod-)
 • årebetennelse ha
 • åreforkalka adj
 • åremål in årmål in
 • århundre in hundradår in
 • årlig årviss
 • årtusen in tusundår in
 • årtiende in tiår in
 • årsak grunn(lag), upphav
 • årsakssammenheng årsaksamanheng (òg orsak-), grunnsamanheng
 • årsberetning ha eller ho årsmelding ho
 • årskull in årslag
 • årvåken vaksam, vak, vaken, aktsam, påpassug, gaumsam, ansug
 • årvåkenhet vaksemd, aktsemd, gaumsemd, ans
 • åstedsbefaring synfaring på åstaden
 • åstedsundersøkelse åstadsgransking
 • åtsel ætsl

Sjå òg